Partie polityczne i funkcja rządzenia

Anna Rytel-Warzocha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2016.010

Abstrakt


Do podstawowych funkcji partii politycznych, obok funkcji wyborczej, należy funkcja rządzenia polegająca na sprawowaniu władzy w państwie. Pojęcie „rządzenia” różnie rozumiane jest przez doktrynę, można jednak przyjąć, iż funkcja rządzenia polega na bezpośrednim kształtowaniu, podejmowaniu oraz egzekwowaniu decyzji. Sprawowanie funkcji rządzenia jako główny cel partii politycznych zaakcentowane zostało również przez polskiego ustrojodawcę w art. 11 Konstytucji i w ustawie o partiach politycznych z 1997 r. Rola partii politycznej jako podmiotu przede wszystkim biorącego udział w wykonywaniu władzy dostrzeżona została również w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. W artykule przedstawiono powyższe regulacje prawne oraz adekwatne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jak również omówiono rolę, jaką partie polityczne pełnią w ramach funkcjonowania parlamentu oraz organów władzy wykonawczej. Na koniec podkreślono również, iż w realizacji szeroko rozumianej funkcji rządzenia biorą udział również partie opozycyjne.


Słowa kluczowe


partie polityczne; funkcja rządzenia; konstytucja, opozycja; parlament

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bożyk S., Opozycja parlamentarna jako forma opozycji politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 5(64).

Chmaj M., Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce, Lublin 2001.

Chmaj M., Status partii politycznych w Polsce, Toruń 1995.

Chmaj M., Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Olsztyn 2006.

Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012.

Gulczyński M., Siedem grzechów głównych partii politycznych III RP, in: Partie polityczne: permanentne problemy, red. J. Kornaś, Kielce 2005.

Herbut R., Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.

Łapiński J., Kartel wyborczy partii politycznych (uwagi na temat systemu finansowania polityki w Polsce), in: Konstytucja – ustrój polityczny – system organów państwowych: prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red S. Bożyk, A. Jamróz, Białystok 2010.

Migalski M., Wojtasik W., Mazur M., Polski system partyjny, Warszawa 2006.

Nowak E. K., Funkcja rządzenia partii i ugrupowań politycznych w Polsce (Zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 1993, nr 6.

Sobczak J., Gorgol A., Granat M., Ustawa o partiach politycznych, Warszawa 2000.

Sokolewicz W., Komentarz do art. 11, in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. V, red. K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokolewicz, J. Trzciński, Warszawa 2007.

Stankiewicz A., Olwert P., Chudy M., Polska partia spółka zoo, Newsweek of 31.03.2009.

Wojnicki J., Trudna droga do demokracji. Europa Środkowo Wschodnia po 1989 r., Warszawa 2002.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism