Kolorowe, zabawne, piękne…, czyli jak się sprzedaje ilustracje w słowniku.Analiza tekstów informacyjno-reklamowychdotyczących słowników ilustrowanych (ze szczególnym uwzględnieniem słowników dla dzieci)

Bożena Hojka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2020.006

Abstrakt


Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak przedstawiane są słowniki ilustrowane w przekazach reklamowych. Przeprowadzono analizę treściową i leksykalną 134 zgromadzonych tekstów informacyjno-reklamowych. Analiza pozwoliła sformułować wniosek, że słowniki ilustrowane przedstawiane są przede wszystkim jako publikacje, które uczą w skuteczny, ale zarazem przyjemny, atrakcyjny sposób, a zawarte w nich ilustracje wspierają obie te funkcje, stanowiąc efektowne urozmaicenie szaty graficznej i wspomagając proces zapamiętywania. Same ilustracje charakteryzowane są przede wszystkim pod względem ich formy graficznej i funkcji

Słowa kluczowe


słownik ilustrowany; ilustracja; reklama książki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańko Mirosław, Poznaj słownik po okładce. Teksty informacyjno-reklamowe wydawców na okładkach słowników, „Poradnik Językowy” 2003, z. 8, s. 3-21.

Biesaga Monika, Pictorial Illustration in Dictionaries. The State of Theoretical Art, [w:] Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity, red. T. Margalitadze, G. Meladze, Tbilisi 2016, s. 99–108.

Dobrołęcki Piotr, Masłoń Krzysztof, Poprawne, piękne i skuteczne. Słowniki języka polskiego, „Magazyn Literacki” 2002, nr 9, s. 6, 8.

Graphical illustration [hasło], w: I. Burkhanov, Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology, Rzeszów 1998, s. 96–97.

Hojka Bożena, Ilustracje, animacje, interaktywne obrazki: funkcje i formy elementów graficznych w słownikach internetowych, „Folia Bibliologica” 2017, s. 153-167.

Hojka Bożena, Poznawcze walory ilustracji w słownikach dla dzieci, „Bibliotheca Nostra: śląski kwartalnik naukowy” 2016, nr 1, s. 66-74.

Hupka Werner, Wort und Bild: Die Illustrationen in Wörterbüchern und Enzyklopädien, Tübingen 1989.

Kowalski Marek Arpad, Słownik jest dobry na wszystko, „Notes Wydawniczy” 2003, nr 12, s. 25-27.

Lew Robert, Kaźmierczak Rafał, Tomczak Ewa, Leszkowicz MateuszWerner, Competition of definition and pictorial illustration for dictionary users’ attention: An eye-tracking study, „International Journal of Lexicography” 2017, s. 1-25.

Narbutowicz Przemysław, Sprzedać książkę po okładce: techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce, Warszawa 2012.

Szczepanik Renata, The Role of Illustrations in Explaining Meaning in Learner’s Dictionaries, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego”, „Filologia Angielska” 2000, z. 11, s. 169–182.

Zając Michał, Produkt totalny, [w:] G. Leszczyński, M. Zając, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice, Warszawa 2013.

Zając Michał, Promocja książki dziecięcej: podręcznik akademicki, Warszawa 2000.

Żmigrodzki Piotr, Słowo, słownik, rzeczywistość: z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism