https://apcz.umk.pl/TSB/issue/feed Toruńskie Studia Bibliologiczne 2021-12-22T14:06:20+01:00 Mariusz Jarocki maryan@umk.pl Open Journal Systems Toruńskie Studia Bibliologiczne (TSB) to czasopismo naukowe dedykowane różnym subdyscyplinom bibliologii. https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/34181 Międzynarodowa konferencja naukowa WIAD21 – Światowy Dzień Architektury Informacji na UMK w Toruniu 2021-05-19T01:50:47+02:00 Weronika Kortas wkortas@umk.pl <p>Niniejszy artykuł jest sprawozdaniem z międzynarodowej konferencji naukowej WIAD21, która odbyła się 27.02.2021 z okazji obchodów Światowego Dnia Architektury Informacji. Konferencja organizowana była w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W sumie, w konferencji udział wzięło 250 osób, w tym 45 prelegentów, zarówno ze świata nauki jak i biznesu.</p> 2021-12-22T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/32397 Przestrzenie kreatywne w bibliotekach w świetle najnowszych koncepcji badawczych (przykład makerspace) 2021-06-05T15:19:46+02:00 Maja Dorota Wojciechowska maja.wojciechowska@gmail.com Monika Orzoł morzol@op.pl <p>W artykule zostało podjęte zagadnienie tworzenia w bibliotekach tzw. stref kreatywnych, nazywanych również przestrzeniami twórców. To coraz częstsze zjawisko wymaga analizy, która z jednej strony pozwoliłaby na zdefiniowanie kluczowych terminów, z drugiej zaś – wskazała na istotne problemy, wiążące się z tą nową funkcją bibliotek. Celem artykułu jest przedstawienie stref makerspace, które stanowią rodzaj przestrzeni kreatywnej oraz zasygnalizowanie, w oparciu o przegląd najnowszych koncepcji badawczych, publikowanych na łamach czasopism zagranicznych z dziedziny bibliotekoznawstwa, istotnych problemów, które mogą wiązać się z ich organizacją i funkcjonowaniem. W związku z tym omówiono funkcje przestrzeni kreatywnych, a zwłaszcza funkcję edukacyjną (w kontekście teorii uczenia się), problem przeprowadzania pomiarów i oceny działalności makerspace, zagadnienie ochrony praw własności intelektualnej w przestrzeniach twórców, a także potrzeby osób niepełnosprawnych, które powinny być uwzględniane podczas projektowania tej usługi.</p> 2021-04-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/31817 Biblioteki w dobie pandemii. Przyczynek do badań 2021-06-13T21:45:35+02:00 Iwona Osłowska i.oslowska@wp.pl <p>Artykuł jest próbą refleksji na temat oddziaływania pandemii na funkcjonowanie współczesnych bibliotek, ich dostępności dla czytelnika i relacji obu przestrzeni – tradycyjnej i cyfrowej – w których działają. Czas lockdownu pokazał bowiem, jak duży jest wpływ sieci i technologii na świat bibliotek w erze nowych wyzwań. Pandemia zmieniła dotychczasowe zasady korzystania z wielu ich funkcjonalności. Przede wszystkim pozbawiła możliwości odczuwania atmosfery i aury charakterystycznej dla tych placówek. Spowodowała, że wiele inicjatyw zostało przeniesionych do Internetu. Użytkownicy nie mają obecnie już tak wielu okazji do zatrzymania i refleksji w ich ciekawie zaaranżowanych i zaprojektowanych wnętrzach. Poza tym sami bibliotekarze z dnia na dzień stanęli przed nie lada wyzwaniem, jakim było zapewnienie stałego kontaktu z czytelnikami. W obecnej, wciąż dynamicznie zmieniającej się sytuacji pytanie o kształt bibliotek w przyszłości pozostaje otwarte.</p> 2021-04-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/33442 Infografika. Multimodalny przekaźnik informacji w środowisku akademickim 2021-06-29T09:34:02+02:00 Katarzyna Sierak katarzyna.sierak@uwm.edu.pl <p>Infografiki stają się coraz popularniejsze. Korzyści płynące z ich stosowania dostrzegane są także w środowisku akademickim. Nauczyciele akademiccy chętnie sięgają po infografiki na platformie społecznościowej, jaką jest <em>Facebook, </em>przede wszystkim po to, aby komunikować się ze swoimi studentami w sprawach bieżących, ale także aby zachęcić do studiowania potencjalnych kandydatów. Takie wyjście naprzeciw panującym trendom wydaje się uzasadnione, ponieważ młodzież obecnie studiująca, wychowana w czasach cyfryzacji i przełomu technologicznego, poszukuje i oczekuje informacji przekazywanej w znany sobie sposób, tj. przede wszystkim za pośrednictwem sieci Internet. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób kadra akademicka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie komunikuje się ze swoimi studentami lub/i potencjalnymi kandydatami za pomocą infografik oraz jakie cele im w tym przyświecają.</p> 2021-04-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/33660 Punkt widzenia autora recenzji naukowej na okładce książki humanistycznej 2021-07-19T21:32:44+02:00 Magdalena Wołoszyn woloszynmagdalena1993@gmail.com <p>Recenzja na okładce książki stanowi ekscerpt z recenzji wydawniczej i jednocześnie rodzaj paratekstu prezentującego konkretną książkę i zachęcającego potencjalnego odbiorcę do lektury. Autorka analizuje różne punkty widzenia obecne w recenzji naukowej zamieszczonej na okładce książki humanistycznej. Analiza zamieszczonych na okładkach wybranych tekstów recenzji wykazała, że są w nich obecne podmiotowe punkty widzenia, m.in.: eksperta, autorytetu w danej dziedzinie, badacza ze stopniem i/lub tytułem naukowym, osoby świeckiej lub duchownej. Wymienione punkty widzenia harmonijnie łączą się ze sobą i wzajemnie uzupełniają, dając specjalistyczne spojrzenie i rzetelną opinię o przedmiocie poddawanym recenzji.</p> 2021-04-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/32899 Skłonności polityczne czcionek. Słów kilka o kampaniach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki 2021-07-11T23:02:53+02:00 Katarzyna Seroka kseroka@uw.edu.pl <p>O czcionkach zazwyczaj myślimy w kontekście utylitarnym lub estetycznym, jednakże nie od dzisiaj wiadomo również o politycznych reperkusjach decyzji typograficznych. Krój stanowi wizualną formę języka, przez co nieuniknione są jego konotacje z polityką. Artykuł ma na celu zaprezentowanie roli typografii w polityce, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tekście odwołano się do okresu od lat 30. XX wieku do współczesności.</p> 2021-04-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/32660 Klasyczny reportaż podróżniczy w sieci. Arkady Fiedler i jego czytelnicy w internecie 2021-06-22T10:00:34+02:00 Adrian Uljasz adrianuljasz5@wp.pl <p>Tematem artykułu jest recepcja internetowa postaci i dorobku słynnego polskiego podróżnika – reportera i pisarza Arkadego Fiedlera (1894–1985), a także promocja i dostępność jego reportaży podróżniczych w internecie. Twórczość pisarza wciąż spotyka się z zainteresowaniem czytelniczym. Ważnym zagadnieniem jest popularyzacja autora i jego książek w sieci internetowej, głównie prowadzona za pośrednictwem strony Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie w Wielkopolsce. W artykule omówiono też kwestię dostępności jego publikacji w ofercie księgarskiej, w tym w formie e-booków, a także metody promocji, stosowane przez księgarzy w sieci internetowej. Zwrócono uwagę na zagadnienie udostępniania książek A. Fiedlera w serwisie Legimi. Odniesiono się do sprawy dostępności publikacji pisarza w internecie, w tym w bazach o otwartym dostępie. Przeanalizowano popularność reportaży A. Fiedlera w obiegu czytelniczym – bibliotecznym i pozabibliotecznym na podstawie badań, przeprowadzonych na portalu internetowym W bibliotece.pl oraz na internetowych portalach czytelniczych.</p> 2021-04-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Toruńskie Studia Bibliologiczne