Toruńskie Studia Bibliologiczne

Toruńskie Studia Bibliologiczne

O czasopiśmie

TSB (Toruńskie Studia Bibliologiczne) to naukowe czasopismo recenzowane z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, którego problematyka koncentruje się głównie na zagadnieniach z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w tym dotyczących bibliologii i informatologii oraz subdyscyplin pokrewnych, takich jak: medioznawstwo, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo, sztuka mediów. 
Pismo, ukazujące się od 2008 roku jako półrocznik, ma stanowić platformę prezentacji własnych dokonań naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji badaczy z kraju i zagranicy. Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej artykuły i recenzje przygotowane w języku polskim lub którymś z języków konferencyjnych (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).
Czasopisma nie pobiera od autorów żadnych opłat za publikację i opracowanie tesktu.
Za zamieszczoną w "TSB" publikację naukową przysługuje 20 punktów - zob. załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 1 grudnia 2021 r., poz. 30797. 
Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach Index Copernicus, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, ERIH PLUS, DOAJ, a także w bazach krajowych ARIANTA i Polska Bibliografia Bibliologiczna. Jest ono zarejestrowane również w zasobach WorldCat, Google Scholar, ViFaOst  i LitDok.
Wersja papierowa czasopisma (ISSN 2080-1807) jest jego wersją referencyjną. Poszczególne artykuły udostępniane są dla celów edukacyjnych w wersji elektronicznej na stronie WWW czasopisma oraz w systemie Open Journal Systems w formule Open Access, na licencji CC BY-ND 3.0.
ISSN 2080-1807 (werska drukowana)
ISSN 2392-1633 (wersja online)