O czasopiśmie

Toruńskie Studia Bibliologiczne (TSB) to czasopismo naukowe dedykowane różnym subdyscyplinom bibliologii.