iGen jako użytkownik informacji w kontekście kategorii generacji – próba ujęcia na podstawie książki Jean M. Twenge iGen. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa, 2019, ss. 376

Monika Janusz-Lorkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2019.018

Abstrakt


Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęcia „iGen”, wprowadzonego do literatury naukowej przez amerykańską psycholog J. M. Twenge, przy uwzględnieniu innych terminów dotyczących najmłodszego pokolenia, takich jak Pokolenie Z, Pokolenie Y, Millenialsi, Pokolenie C czy generacja Alfa, a następnie wskazanie, jakie są między nimi różnice i podobieństwa. Ich definicje wymagają uporządkowania i w artykule taka próba została podjęta. Ponadto pojęcie „iGen” analizowane jest w kontekście czytelnika, użytkownika informacji – użytkownika nowych, a także „starych” mediów i adresata komunikacji bibliologicznej. W tym celu przywołane są wyniki dostępnych w Polsce badań na temat użytkowania mediów przez najmłodszego ich odbiorcę/użytkownika.


Słowa kluczowe


iGen; Alfa; Pokolenie C; Pokolenie Z; generacja; czytelnictwo dzieci i młodzieży; nowe media; użytkowanie informacji; użytkownik informacji; komunikacja bibliologiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aubé Philippe, Lamy Catherine, Génération C. Les technologies de l’information chez les québécois de 12 à 24 ans [online] [dostęp 9 września 2019]. Dostępny

w World Wide Web: https://cefrio.qc.ca/medi/1722/generation-c-rapport-synthese.pdf.

Bąk Agnieszka, Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, 2015.

Chymkowski Roman, Koryś Izabela, Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku.

Wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2018 [online] [dostęp 2 września 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://bn.org.pl/download/document/1553438768.pdf.

Cisek Sabina, Metodologia badań użytkowników informacji w XXI wieku w ś wietle anglojęzycznej literatury przedmiotu, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009, nr 4, s. 3−11 [online] [dostęp 2 września 2019]. Dostępny w World http://www.slideshare.net/sabinacisek/metodologia-badan-uzytkownikow-inf-21-wiek.

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Ś widerski, H. Więckowska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1976.

Grodner Marta, IoT – korzyści i wyzwania, [w:] Internet Rzeczy w Polsce, red. P. Kolenda, Warszawa: IAB Polska, 2016 [online] [dostęp 10 września 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf.

Howe Neil, Strauss William, Millennials rising: the next great generation, New York: Vintage Books, 2000.

Kamieniecki Wojciech, Tanaś Maciej, Nastolatki 3.0, Warszawa: NASK, 2017 [online] [dostęp 02 września 2019]. Dostępny w World Wide Web: https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf.

Kiedrowicz Grzegorz, Pokolenie iGEN wkracza w ś wiat dorosłych, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 3(25), s. 201−223.

Kotuła Sebastian, Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2012.

Lipka Anna, Percepcja różnic generacyjnych − interpretacje i wnioski dla kierujących kreatywnym zespołami, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 2017, nr 3, s. 141−154.

McCrindle Mark, Wolfinger Emily, The of XYZ: Understanding the Global Generations, Sydney: UNSW Press, 2010.

McQueen Michael, Pokolenie Y. Współistnienie czy współdziałanie. Nowe zasady komunikacji międzypokoleniowej, tł. Liliana Grzegrzółka, Warszawa 2016.

Migoń Krzysztof, Forum dyskusyjne „Przeglądu Bibliotecznego”, „Przegląd Biblioteczny”

, r. 53, z. 3−4, s. 327−364.

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, red. W. Babik, B. Bojar, Warszawa 2002.

Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dembowska, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979.

Twenge, Jean M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne, mniej szczęśliwe − i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości. I co to oznacza dla nas wszystkich, tł. O. Dziedzic, Sopot 2019.

Wilson Tom, The information user: past, present and future, „Journal of Information Science” 2008, Vol. 34, No. 4, s. 457−464.

Zawisza Jerzy, Propozycja schematu komunikacji bibliologicznej, „Studia o Książce” 1980, t. 10, s. 39−58.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism