Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009

Beata Rygiel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.009

Abstrakt


Prezentacja publikacji stanowiącej pokłosie ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem spotkania było - obok prezentacji historii i obecnej kondycji naukowej i dydaktycznej toruńskiego Instytutu - przedstawienie dorobku poszczególnych ośrodków bibliologicznych w Polsce, wskazanie tradycji badań z tego zakresu, a także przeobrażeń, jakie nastąpiły w ostatnim trzydziestoleciu. Recenzowany tom obejmuje łącznie 21 tekstów dokumentujących tradycje i dorobek polskiej myśli bibliologicznej oraz wskazujących źródła i kierunki jej przemian, w tym tych, które wywołane zostały rozwojem technologii informatycznych. Artykuły zaprezentowano w trzech blokach tematycznych zatytułowanych: „Z przeszłości i teraźniejszości kształcenia i badań bibliologicznych i informacyjnych”, „Wokół dziejów książki” oraz „Subdyscypliny bibliologiczne w badaniach współczesnych”.

Słowa kluczowe


informacja naukowa; historia książki; prasoznawstwo; bibliotekarstwo; czytelnictwo; biblioterapia

Pełny tekst:

PDF


ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism