Książka i prasa ewangelicka w Polsce po 1989 r. Zarys zagadnienia i stan badań

Wiesława Bertman, Aneta Sokół

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.006

Abstrakt


Artykuł przedstawia rozwój książki i prasy ewangelickiej w Polsce po przemianach politycznych 1989 r. na tle dotychczasowego stanu badań nad polskim piśmiennictwem protestanckim. Omówiona została działalność wydawnicza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i podmiotów z nim związanych, z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych, historycznych i tradycji poszczególnych diecezji. Wykazano potrzebę podjęcia badań nad współczesną literaturą ewangelicką, która stale się rozwija, wpisując się w tendencje współczesnej kultury: pluralizm i glokalizację.

Słowa kluczowe


prasa ewangelicka; książka ewangelicka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Uczelnia. Historia [on-line]. Chrześcijańska Akademia Teologiczna [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.chat.edu.pl/pl/Historia.

Badura J. A., Bibliografia zawartości „Ewangelika Pszczyńskiego” za lata 1992−1997, Pszczyna 2001.

Badura J. A., Ewangelickie biuletyny parafialne. 1: „Ewangelik. Informator diecezjalny” (1984−1994), „Ewangelik” 2007, nr 2, s. 82−86.

Badura J. A., Ewangelickie biuletyny parafialne. 2: „Luteranin. Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Mikołowie i Tychach” (1985−2003), Ewangelik 2007, nr 3, s. 82−87.

Badura J. A., Ewangelickie biuletyny parafialne. 3: „Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie” (od 1987), Ewangelik 2007, nr 4, s. 97−101.

Badura J. A., Ewangelickie biuletyny parafialne. 4 : „Ewangelik Pszczyński” (1992−2003), Ewangelik 2008, nr 2, s. 86−91.

Badura J. A., Ewangelickie biuletyny parafialne. 5: „Posyłam was...”. Informator Parafii Ewangelicko-Augsburskich w Świętochłowicach i Wirku (od 1990 r.), Ewangelik 2008, nr 3 s. 76−81.

Badura J. A., Ewangelickie biuletyny parafialne. 6. „Ewangelik Opolski”, informator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu (od 1993 r.), Ewangelik 2008, nr 4, s. 76−81.

Badura J. A., Kalendarz Ewangelicki. Bibliografia zawartości za lata 1947−2000, Pszczyna 2007.

Bibliografia książki cieszyńskiej 1999−2001, oprac. M. Szelong, Cieszyn 2002.

Broda J., Badania i potrzeby polskiej literatury ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim, „Kalendarz Ewangelicki” 1974, s. 185.

Czembor H., Ewangelicki Kościół Unijny na Polskim Górnym Śląsku (1922−1939), Katowice 1993.

Domasłowski J., Kościół ewangelicko-augsburski w Poznaniu i w zachodniej Wielkopolsce w latach 1919−2005, Poznań 2005.

Ewangelikalizm, [w:] Religia. Encyklopedia PWN. T. 3: Ciapinski-Fatima, pod red. T. Gadacza, B. Milerskiego, Warszawa 2001, s. 498−501.

III Forum Ewangelickie. Wisła−Jawornik 6−8 IX 1996. Zbiór referatów i głosów w dyskusji, pod red. J. Puczka, P. Puczka, Cieszyn 1996.

Gastpary W., W stulecie „Zwiastuna”, „Kalendarz Ewangelicki” 1964, s. 95−105.

Hintz M., Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno-systematyczne, Warszawa 2007, s. 347−358.

Kaczmarczyk S., 300 lat Kościoła Jezusowego w Cieszynie, Cieszyn 2009.

Kalendarz Ewangelicki [on-line]. Biblioteka Śląska w Katowicach [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://opacwww.bs.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo_szuk.p.

Kawecka-Gryczowa A., Zarys dziejów piśmiennictwa polskiego w Prusach Wschodnich, Warszawa 1946.

Kondek S. A., Papierowa rewolucja. Oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948−1955, Warszawa 1999.

Kondek S. A., Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944−1949, Warszawa 1993.

Kriegseisen W., Książka i biblioteki w kulturze ewangelików polskich w XVII i XVIII w., „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi” R. 13: 1992, s. 11.

Langer T., Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Poznań 1967.

Mandziuk J., Śląskie duchowieństwo diecezjalne a książka protestancka w XVI i XVII wieku, „Roczniki Biblioteczne” R. 36: 1992, z. 1−2, s. 139.

Media wyznaniowe w Polsce 1989−2004, pod red. nauk. E. Kossewskiej, J. Adamowskiego, Warszawa 2004.

Nir R., Bibliografia wyznaniowych czasopism i biuletynów wewnętrznych w Polsce, „Chrześcijanin w Świecie” 1971, nr 13, s. 85−93.

O PTEw [on-line]. Polskie Towarzystwo Ewangelickie [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ptew.org.pl/o-nas/.

Otwinowska B., Udział Reformacji w rozwoju nauki polskiej (filozofia, literatura, historia, językoznawstwo), [w:] Wkład protestantyzmu do kultury polskiej. Z zagadnień protestantyzmu w Polsce, Warszawa 1970, s. 150−199.

Patalon M., Postmodernizm – zagrożenie czy wyzwanie?, „Myśl Protestancka” 1998, nr 4, s. 14.

Sembrzycki J. K., Krótki przegląd literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlązaków od r. 1670, Nawsie (Cieszyn) 1888.

Sękowski R., Polskie wydawnictwa ewangelickie pogranicza Dolnego i Górnego Śląska, „Kwartalnik Opolski” 1990, s. 60−69.

Sympozjum Ewangelickie np. Sympozjum Ewangelickie. Wisła−Jawornik, 2−4 IX 1994. Zbiór referatów i głosów w dyskusji, pod. red. P. Puczka, Cieszyn 1994.

Szczepankiewicz-Battek J., Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa, Wrocław 2005.

Szczepankiewicz-Battek J., Kościoły protestanckie i ich rola społeczno-kulturowa. Świat – Europa – Śląsk, Wrocław 2005.

Szelińska W., Książka różnowiercza na Uniwersytecie Krakowskim w początkach Reformacji, „Roczniki Biblioteczne” R. 39: 1985, z. 1−2, s. 83−111.

Szturc J., Czasopisma luterańskie na Górnym Śląsku, [w:] Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 2, pod red. D. Rotta i M. Kaczmarczyka, Katowice − Sosnowiec 2005 (Studia z Dziejów Komunikowania Masowego; t. 2).

Szturc J., Polskie czasopisma protestanckie w latach 1945−1988, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1994, nr 2, s. 149−167.

Szturc J., Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie, Warszawa 2006, s. 187−194.

Sztwiertnia J. , Kościół Jezusowy w Cieszynie w VI półwieczu 1959−2009, Cieszyn 2009.

Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974.

Uljasz A., Prasa i książka ewangelicka w Internecie [on-line]. Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Lublinie [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lublin.luteranie.pl/historia/hist31.php.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U. 1990 nr 29, poz. 155.

Uzupełnienie do „Bibliografii polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530−1939” Władysława Chojnackiego, oprac. M. Szymańska-Jasińska, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1997, nr 2, s. 271−285.

Wagner O., Kościół Macierzysty Wielu Krajów. Historia Kościoła Ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim w latach 1545−1918/20, Cieszyn, Bielsko-Biała 2008.

Warczyński M., Słowo wstępne, „Gdański Rocznik Ewangelicki” 2007, s. 6.

Wielek M., Analiza czynników atrakcyjności współczesnej polskiej prasy wyznaniowej, „Zeszyty Prasoznawcze” R. 44: 2001, nr 3−4, s. 93−110.

Wkład protestantyzmu do kultury polskiej. Z zagadnień protestantyzmu w Polsce, Warszawa 1970.

Wydawnictwo WARTO [on-line]. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.cme.org.pl/index.php?D=5.

Zahradnik S., Polskie wydawnictwa wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim, „Zwrot” 1990, nr 1, s. 32−35, nr 2, s. 36−40.

Zaremba J., Polskie wydawnictwa wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim, [w:] Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Warszawa 1974, s. 26−72.

Zeler B., Współczesne czasopisma ewangelickie − charakterystyka, specyfika, funkcje, [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław 2003, s. 223−229.

Zieliński T., Polska bibliografia protestancka. Część I: lata 1900−1960, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” R. 13: 1997, nr 1, s. 143−184.

Zieliński T., Polska bibliografia protestancka. Część II: lata 1961−1990, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” R. 14: 1998, nr 1, s. 153−194.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism