Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 2: Wybrane modele i standardy europejskie

Ewa J. Kurkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2011.002

Abstrakt


Przedstawiono wybrane standardy i modele dotyczące kształcenia umiejętności informacyjnych wśród studentów, które zostały wypracowane przez europejskie organizacje bibliotekarskie. Są to standardy z: Czech, Niemiec, Finlandii, Francji oraz Polski. Wszystkie zawierają zestaw pożądanych umiejętności informacyjnych wraz z ich wskaźnikami, niektóre zaś dodatkowo pewne wskazówki organizacyjne. Mają one dość ogólny charakter, mogą więc mieć zastosowanie dla różnych szkół i kierunków kształcenia.

Słowa kluczowe


umiejętności informacyjne; standardy kształcenia; metody kształcenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białecki I., Alfabetyzm funkcjonalny, „Nowa Res Publica” 1996, nr 6, s. 69−70.

Franke F., Mit Informationskompetenz zum (Studien-)Erfolg. Die bayerischen Universitäts- und Hochschulbibliotheken beschließen Standards für die Durchführung von Informationskompetenz-Veranstaltungen, „Bibliotheksdienst” 2009, H. 7, s. 758–763.

Grygorowicz A., Kraszewska E., Propozycje standardów w zakresie edukacji użytkowników polskich bibliotek medycznych. W: 25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny, 12−14 czerwca 2006 r. [on-line]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2006 (EBIB Materiały konferencyjne; nr 14) [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_1.php.

Highlights from the Second Report of the International Adult Literacy Survey. Literacy Skills for the Knowledge Society [on-line]. National Adult Literacy Database [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nald.ca/FULLTEXT/nls/ials/ialsreps/ialsrpt2/ials2/highE.pdf.

IALS/SIALS: International Adult Literacy Survey / Second International Adult Literacy Survey – badania dotyczące stopnia alfabetyzacji funkcjonalnej poszczególnych społeczeństw. Rozpoczęto je w 1994 r. i w sumie wzięły w nich udział 23 kraje.

Information Literacy Competency Standards for Higher Education [on-line]. Chicago: American Library Association, 2000, 20 p. [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/ala/ mgrps/divs/acrl/standards/standards.pdf.

Juntunen A., Lehto A., Saarti J., Tevaniemi J., Supporting Information Literacy Learning in Finnish Universities – Standards, Projects, Educating Online, [w:] Information Literacy: International Perspectives, ed. by J. Lau, München 2008, s. 117.

Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [on-line]. Praha: Odborná komise IVIG AKVŠ ČR, 2008, 36 s. [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ivig.cz/koncepce.pdf.

Kurkowska E. J., Standardy i modele kształcenia umiejętności informacyjnych w szkolnictwie wyższym. Cz. 1: Modele i standardy o zasięgu międzynarodowym, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2010, nr 2 (5), s. 35−57.

Maîtrise de l'information des étudiants avancés (master et doctorat). Éléments pour une Formation [on-line]. ENSSIB. Bibliothèque numérique [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document-1914.

Nilges A., Reessing-Fidora M., Vogt R., Standards für die Vermittlung von Informationskompetenz an der Hochschule, „Bibliotheksdienst” 2003, H. 4, s. 463–465.

Présentation du service FORMIST [on-line]. ENSSIB [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.enssib.fr/formist.

Standards der Informationskompetenz für Studierende [on-line]. Mannheim: Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg (NIK−BW), 2006, 7 s. [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.informationskompetenz.de/fileadmin/user_upload/Standards_der_Inform_88.pdf.

Standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego [on-line] 2007−2010 [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id= 117&news_id=982&layout=1&page=text.

Suositus yliopistoille informaatiolukutaidon oppiainesten sisallyttamiseksi uusiin tutkintorakenteisiin [on-line]. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004, 3 s. [dostęp 15 grudnia 2010]. Dostępny w World Wide Web: http://www.helsinki.fi/infolukutaito/ILopetus/IL_suositusteksti.pdf.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, art. 108.
ISSN 2080-1807 (print)
ISSN 2392-1633 (online)

Partnerzy platformy czasopism