Vol 50, No 2 (December 2017)

Table of Contents

Kaname Matsue
357 - 468
Jiaquan Liu, Xiang-Qing Liu, Zhi-Qiang Wang
469 - 487
Adam Nawrocki
489 - 512
Hossein Piri, Samira Rahrovi
513 - 530
Jorge Cossio, Sigifredo Herrón, Carlos Vélez
531 - 551
Jianjun Zhang, João Marcos do Ó, Olímpio H. Miyagaki
553 - 579
Wenlong Sun, Yeping Li
581 - 602
Tetsutaro Shibata
603 - 622
César Torres, Ziheng Zhang
623 - 642
Héctor Barge, Klaudiusz Wójcik
643 - 667
Ruiting Jiang, Chengbo Zhai
669 - 682
Guglielmo Feltrin, Fabio Zanolin
683 - 726
Grzegorz Guzik
727 - 739
Maria C. Carbinatto, Krzysztof P. Rybakowski
741 - 755
Piotr Zgliczyński
757 - 785


Partnerzy platformy czasopism