Obchody Milenium Chrztu Polski w Toruniu w świetle kroniki parafii św. Józefa

Waldemar Rozynkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RT.2020.008

Abstrakt


W historii Polski po II wojnie światowej szczególnie ważny był rok 1966. Kościół katolicki w  przeżywał wtedy wydarzenia, które otrzymały nazwę Milenium Chrztu Polski. Nawiązano w nich do rocznicy przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. Każda diecezja przeżywała swoje centralne wydarzenie milenijne, w którym uczestniczył prymas Stefan Wyszyński. W diecezji chełmińskiej diecezjalne obchody milenijne odbyły się w dniach 10-11 IX 1966 r. Na miejsce głównych uroczystości wybrano miasta: Toruń oraz Chełmżę. Obchody milenijne diecezji chełmińskiej znalazły swoje echo w różnych źródłach, przede wszystkim w tekstach samego prymasa. W niniejszym artykule odwołano się do zapisów odnoszących się do uroczystości milenijnych, które spotykamy w kronice parafii św. Józefa w Toruniu.


Słowa kluczowe


Milenium Chrztu Polski w diecezji chełmińskiej, prymas Stefan Wyszyński, kronika parafii św. Józefa w Toruniu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czaczkowska E.K., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013

Golon M., Rozynkowski W., Wydarzenia z 6-7 października 1961 roku, [w:] Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989, pod red. W. Rozynkowskiego, Kraków 2014, s. 113-131.

Konopka W., Pobyty prymasa Stefana Wyszyńskiego w Toruniu. Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce po II wojnie światowej, Toruń 2012.

Konopka W., Przygotowania władz miejskich i wojewódzkich do pobytów kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu, [w:] Kościoły chrześcijańskie w systemach totalitarnych, pod red. J. Kłaczkowa, W. Rozynkowskiego, Toruń 2012, s. 342-361.

Konopka W., Uroczystość końcowa obchodów milenijnych diecezji chełmińskiej w Chełmży, Rocznik Grudziądzki, 2013, t. 21, s. 254-261.

Konopka W., Wizyty Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego w Toruniu, [w:] Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Ziemi Pomorskiej i Kujawach, pod red. M. Białkowskiego, W. Polaka, Toruń 2014, s. 187-214.

Konopka W., Z dziejów parafii św. Józefa od jej erygowania do poświęcenia kościoła (1950-1964), [w:] Z dziejów redemptorystów w Toruniu w latach 1939-1989, pod red. W. Rozynkowskiego, Kraków 2014, s. 89-112.

Konopka W., Rozynkowski W., Na szlaku Prymasa Tysiąclecia. Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu, Warszawa 2016.

Konopka W., Rozynkowski W., Obecność Prymasa Stefana Wyszyńskiego na obchodach Milenium Chrztu Polski na Kujawach i Pomorzu, [w:] Znaczenie Chrztu Polski w dziejach Ojczyzny, Warszawa-Toruń 2016, s. 89-112.

Miloch G., Obchody Milenium w Toruniu i Chełmży. Krajowy obchód milenijny diecezji chełmińskiej, Ateneum Kapłańskie, 2007, t. 148, z. 3, s. 451-464.

Nadolny A., Granice diecezji chełmińskiej, Studia Pelplińskie, 1985, t. 16, s. 5-25

Romaniuk M.P., Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, t. 3, 1965-1972, Warszawa 2001.

Rozynkowski W., Parafia świętojańska w latach 1939-2003, [w:] Bazylika katedralna świętych Janów w Toruniu, pod red. M. Biskupa, Toruń 2003, s. 39-53.

Rozynkowski W., Pobyty Prymasa Polski ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnej diecezji toruńskiej, Teologia i Człowiek, 2010, nr 16, s. 175-196.

Rozynkowski W., Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000.

Rozynkowski W., Rozwój sieci parafialnej w Toruniu od średniowiecza do czasów współczesnych, [w:] Toruń miastem wielu wyznań, pod red. J. Kłaczkowa, P. Olińskiego, W. Rozynkowskiego, Toruń 2017, s.17-32.

Sztylc K. Ż., Prowincja toruńska Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w latach 1946-2006, Toruń 2010.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003.

Żaryn J., Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism