Tłumacz przysięgły a pułapki tekstów medycznych

Ewa Kościałkowska-Okońska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2015.007

Abstrakt


artykuł dotyczy problematyki przekładu tekstów medycznych w kontekście wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Przedstawione zostaną główne problemy tłumaczeniowe (m.in. użycie skrótów i skrótowców, specjalistyczna terminologia) oraz niezbędne kompetencje. W tekście zaprezentowane zostaną przykłady ilustrujące analizowane zagadnienia.  


Słowa kluczowe


teksty medyczne; terminologia; język specjalistyczny; kompetencja tłumaczeniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beeby, A., 2000, „Choosing an Empirical-Experimental Model for Investigating Translation Competence: The PACTE Model”, [w:] Intercultural Faultlines. Research Models in Translation Studies I. Textual and Cognitive Aspects, M. Olohan (red.), Manchester, s. 43–55.

Bell, R., 1991, Translation and Translating. Theory and Practice, London–New York.

Fischbach, H., 1998, Translation and Medicine, Amsterdam–Philadelphia. http://dx.doi.org/10.1075/ata.x

Hansen, G., 1997, „Success in Translation”, [w:] Perspectives: Studies in Translatology, nr 5(2) s. 201–210.

Hatim, B., Mason, I., 1997, The Translator as Communicator, London–New York.

Hoof van, H., 1998, „The Language of Medicine: A Comparative Ministudy of French and English”, [w:] Translation and Medicine, H. Fischbach (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 49–65.

Kasprowicz, M., 2010, „Handling Abbreviations and Acronyms in Medical Translation”, [w:] Translation Journal, vol. 14, nr 2, http://translationjournal.net/journal/52abbreviations.htm (dostęp: 15 grudnia 2013 r.).

Kiraly, D., 1997, „Think-Aloud Protocols and the Construction of a Professional Translator Self-Concept”, [w:] Cognitive Processes in Translation and Interpreting, J.H. Danks i in. (red.), London, s. 137–160.

Kiraly, D., 2000, A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice, Manchester.

Kościałkowska-Okońska, E., 2012, „Kompetencja tłumaczeniowa: modele teoretyczne a rzeczywistość”, [w:] Tłumacz: sługa, pośrednik, twórca?, M. Guławska-Gawkowska, K. Hejwowski, A. Szczęsny (red.), Warszawa, s. 119–129.

McMorrow, L., 1998, „Breaking the Greco-Roman Mold in Medical Writing: The Many Languages of 20th Century Medicine”, [w:] Translation and Medicine, H. Fischbach (red.), Amsterdam–Philapdelphia, s. 13–27.

Neubert, A., 2000, „Competence in Language, in Languages, and in Translation”, [w:] Developing Translation Competence, Ch. Schaffner, B. Adab (red.), Amsterdam, s. 3–18.

Nord, Ch., 1991, Textanalyse und Ubersetzen, Heidelberg.

O’Neill, M., 1998, „Who Makes a Better Medical Translator: The Medically Knowledgeable Linguist or the Linguistically Knowledgeable Medical Professional? A Physician’s Perspective”, [w:] Translation and Medicine, H. Fischbach (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 69–80.

PACTE 2003, „Building a Translation Competence Model”, [w:] Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research, F. Alves (red.), Amsterdam, s. 43–66.

PACTE 2000, „Acquiring Translation Competence: Hypotheses and Methodological Problems in a Research Project”, [w:] Investigating Translation Competence, A. Beeby, D. Ensinger, M. Presas, Amsterdam, s. 99–106.

PACTE 2009, „Results of the Validation of the PACTE Translation Competence Model: Acceptability and Decision Making”, [w:] Across Languages and Cultures, vol. 10, nr 2, s. 207–230.

Resurreccio, V.M., Davies, M.G., 2007, Medical Translation Step by Step, Manchester.

Risku, H., 1998, Translatorische Kompetenz. Kognitive Grundlagen des Ubersetzens als Expertentatigkeit, Tubingen.

Toury, G., 1995, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam.

http://dx.doi.org/10.1075/btl.4

Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych (Medical Device Directive) z dn. 14 czerwca 1993 r.

Dyrektywa 98/79/WE dotycząca wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (In Vitro Diagnostics Directive) z dn. 27 października 1998 r.

Dyrektywa 90/383/EWG dotycząca wyrobów aktywnego osadzania (Active Implantable Device Directive) z dn. 20 czerwca 1990 r.

Dyrektywa 2001/83/WE dotycząca produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Human Medicines Directive) z dn. 6 listopada 2001 r.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism