Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych

Łucja Biel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2011.002

Abstrakt


Artykuł jest próbą spojrzenia na jakość przekładu prawnego i prawniczego przez pryzmat uniwersaliów translatorycznych i normy PN-EN 15038 „Usługi tłumaczeń – Wymagania dotyczące świadczenia usług”. Norma zawiera holistyczne podejście do jakości tłumaczenia na wszystkich etapach świadczenia usługi tłumaczeniowej, wprowadzając m.in. obowiązkową weryfi kację tłumaczenia przez innego tłumacza. Ocena tekstu docelowego powinna obejmować zarówno relację ekwiwalencji (dokładność tłumaczenia), której należy przypisać najwyższą wagę, jak i relację dopasowania tekstowego (naturalność tłumaczenia).


Słowa kluczowe


przekład prawny; przekład prawniczy; ewaluacja przekładu; norma PN-EN 15038

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alcaraz Varó, E., Hughes, B., 2002, Legal Translation Explained, Manchester, St. Jerome.

Baker, M., 1996, „Corpus-based translation studies: the challenges that lie ahead”, [w:] Terminology, LSP and Translation. Studies in Language Engineering in Honour of Juan C. Sager, H.L. Somers (red.), Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins, s. 175–186.

Bhatia, V.K., 2006, „Legal Genres”, [w:] Encyclopedia of Language and Linguistics, t. 7, K. Brown (red.), Oxford, Elsevier, s. 1–7.

Biel, Ł., 2010, „Corpus-Based Studies of Legal Language for Translation Purposes: Methodological and Practical Potential”, [w:] Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009, C. Heine, J. Engberg (red.), Aarhus, http://www.asb.dk/fileexplorer/fetchfile.aspx?file=16841 (dostęp: 9 lipca 2010 r.).

Biel, Ł., 2011, „Training translators or translation service providers? EN 15038:2006 standard of translation services and its training implications”, Journal of Specialised Translation, 16, s. 61–76.

Bonthrone, R., Fry D., 2004, „High-quality translation – the new localization paradigm”, [w:] Lisa Best Practice Guide: Quality Assurance – the Client Perspective, The Localization Industry Standards Association, s. 26–29.

Chesterman, A., 1997, Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory, Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins.

Chesterman, A., 2004, „Hypotheses about translation universals”, [w:] Claims, Changes and Challenges in Translation Studies. Selected contributions from the EST Congress, Copenhagen 2001, G. Hansen, K. Malmkjar, D. Gile (red.), Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins, s. 1–13.

Cronin, M., 2003, Translation and Globalization, London, Routledge.

Kenny, D., 1998, „Equivalence”, [w:] Routledge Encyclopedia of Translation Studies, M. Baker (red.), London–New York, Routledge, s. 77–80.

Kierzkowska, D. (red.), 2005, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa, Wydawnictwo Tepis.

Kierzkowska, D., 2010, „Problemy praktyki zawodowej tłumacza przysięgłego, Biuletyn TEPIS, nr 72, Warszawa, s. 24–26.

Kotler, P., Keller, K.L., 2006, Marketing Management, wyd. 12, New Jersey, Pearson.

Kubacki, A.D., 2008, „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych”, [w:] Język, komunikacja, informacja, P. Nowak, P. Nowakowski (red.), Poznań, Sorus, s. 149–161.

Martin, T., 2007, „Managing risks and resources: a down-to-earth view of revision”, Journal of Specialised Translation, 8, s. 57–63.

Mauranen, A., 2006, „Translation universals”, [w:] Encyclopedia of Language and Linguistics, t. 13, K. Brown (red.), Oxford, Elsevier, s. 93–100. PN-EN 15038 Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług, 2006, Warszawa, Polski Komitet Normalizacyjny.

Poznański, P., 2010, „Taniej nie będzie, bo zawiódł tłumacz?”, Gazeta Wyborcza z 19 lutego 2010 r., s. 32.

Pym, A., 2004, „Text and risk in translation”, http://www.tinet.cat/~apym/online/translation/risk_analysis.pdf (dostęp: 9 lipca 2010 r.).

Szymowski, L., 2010, „300 tys. zł «wyparowało» z powodu «zmęczenia»”, http://wiadomosci.onet.pl/2122144,11,300_tys_zl_wyparowalo_z_powodu_zmeczenia,item.html (dostęp: 2 lutego 2010 r.).

Šarčević, S., 2000, „Legal Translation and Translation Theory: a Receiveroriented Approach”, Geneve, Actes, www.tradulex.org (dostęp: 4 sierpnia 2008 r.).

Tymoczko, M., 2005, „Trajectories of Research in Translation Studies”, Meta L, 4, s. 1082–1097.

Uhlig, D., 2005, „Błąd na błędzie w tłumaczeniach unijnych aktów”, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75248,2485538.html (dostęp: 9 lipca 2010 r.).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism