Ontologizacja języka a koncepcja źródłowego logosu w ujęciach Heideggera i Merleau-Ponty’ego

Iwona Lorenc

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.006

Abstrakt


Celem niniejszego eseju jest wyjaśnienie istotnych cech pewnej koncepcji nawiązującej do Heideggerowskiej interpretacji fenomenologii, która staje się możliwa dzięki dokonaniu przez niemieckiego filozofa fenomenologicznego otwarcia. Głównym zadaniem jest ukazanie, wykorzystujące wybrane podejścia fenemenologiczne, głównie Merleau-Ponty’ego, że ruch, w którym zjawia nam się (stający się fenomenem) świat, ma w swej istocie charakter głęboko językowy, a zarazem zakorzeniony jest w podstawowych strukturach naszej egzystencji. Tekst wskazuje też, w jakim zakresie ów ruch związany jest z postrzeganiem świata „jako” oraz z jego interpretacją, która jest wpisana w nasze podstawowe doświadczenie percepcyjne.


Słowa kluczowe


fenomenologia; hermeneutyka; struktura Dasein; język; mowa; inter-cielesność; aisthesis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barbaras R., Sentir et Fair, w: Phénoménologie et l`esthétique, red. E. Escoubas, Encre Marine, Paris 1998.

Derrida J., Fenomenologia i domknięcie się metafizyki. Wstęp do myśli Husserla, przeł. M. Kowalska, w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania, interpretacje, rozwinięcia, red. J. Migasiński, I. Lorenc, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.

Eco U., Nieobecna struktura, przeł. P. Weinsberg i A. Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.

Heidegger M., Fenomenologia życia religijnego, przeł. G. Sowinski, Kraków 2002.

Heidegger M., W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.

Heidegger M., Ontologia (Hermeneutyka faktyczności), przeł. J. Bonecki, J. Duraj, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2007.

Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Fundacja Aletheia, Warszawa 1993.

Lorenc I., Logos estetyczny. Merleau-Ponty’ego ejdetyka języka sztuki, „Sztuka i Filozofia”, 1993, nr 6.

Lorenc I., Świadomość i obraz. Studia z filozofii przedstawienia, Warszawa 2003.

Merleau-Ponty M., Widzialne i niewidzialne, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa 1996.

Merleau-Ponty M., Proza świata. Eseje o mowie, przeł. S. Cichowicz, Czytelnik, Warszawa 1976.

Phillipe M. D.,Une philosophie de l`être est-elle encore possible?, Edition P. Pégui, Saint-Genére 1975.

Ricoeur P., Struktura a znaczenie w mowie, w: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, przeł. J. Skoczylas, Warszawa 1985.

Volpi F., La question du logos chez le jeune Heidegger, w: Heidegger 1919–1929. De l`hermeneutique de la facticité á la méthaphysique du Dasein, ed. J.-F. Courtine, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 0035-9599 (print)  
ISSN 2545-3173 (online)

Partnerzy platformy czasopism