Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Ruch Filozoficzny?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

ZASADY EDYCJI TEKSTÓW

 • Teksty przeznaczone do publikacji w „Ruchu Filozoficznym” należy przesyłać w postaci plików tekstowych w formacie *.rtf lub *.doc. Plik nie powinien przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami), przy czym redakcja zastrzega sobie prawo publikowania większych tekstów.
 • Czcionka: 12 punktów Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń. Interlinia 1,5 wiersza. Nie należy zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania.
 • Tekst musi zawierać wydzieloną bibliografię.
 • Autorów nadsyłanych artykułów uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy ich teksty spełniają stosowane w kwartalniku kryteria sporządzania przypisów i bibliografii.
 • Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe oraz streszczenie w języku polskim oraz angielskim (także tytuł tekstu w języku angielskim).
 • Teksty powstałe w języku obcym mogą być drukowane również w przekładzie na język polski (tłumaczenie tekstu redakcja zleca na wniosek autora uznanym tłumaczom).

ZASADY DOTYCZĄCE STRUKTURY TEKSTU

Zalecamy zachowanie klasycznej struktury artykułu naukowego, z wyraźnie wydzielonymi częściami: (1) wprowadzenie zawierające sformułowany problem badawczy, którego dotyczy tekst, (2) materiały i metody, (3) rezultaty oraz (4) dyskusja (IMRaD). Artykuł powinien być zaopatrzony w abstrakt jednoznacznie wskazujące osiągnięty rezultaty; słowa kluczowe oraz bibliografię. Należy również podać dokładne informacje na temat źródeł finansowania (jeśli zachodzi taki przypadek).

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRAKTYKOM „GHOST-WRITING” (DOTYCZY TEKSTÓW PRZYJĘTYCH DO PUBLIKACJI)

 • „Ghost-writing” zachodzi, gdy nie jest ujawniane w tekście ani w przypisach nazwisko autora, który wnosi istotny wkład do publikacji.
 • „Guest authorship” lub „honorary authorship” zachodzi, gdy wskazuje się autora lub współautora publikacji, chociaż jego wkład jest nieistotny lub żaden.
 • Redakcja stara się wyeliminować zjawiska nieuczciwości i nieprawidłowości w nauce (tj. „ghost writing” i „guest authororship”).
 • Redakcja wymaga od twórców ujawnienia indywidualnych wkładów autorów do publikacji. (Autor, który przekazuje rękopis jest odpowiedzialny za ujawnienie tych informacji.)
 • Ujawniamy wszystkie przypadki wykrytych nieprawidłowości w nauce oraz powiadamiamy o nich odpowiednie instytucje (pracodawcy, stowarzyszenia naukowe, redakcje naukowe itd.).
 • Redakcja wymaga, aby autorzy dostarczyli informacje o środkach finansowania zgłaszanych publikacji, o wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 • Redakcja publikuje wszelkie wykryte oznaki nieprawidłowości w nauce, w szczególności przypadki naruszenia zasad etycznych obowiązujących w rzetelnych badaniach naukowych.
 • Każdy autor ma obowiązek podpisać umowę z Wydawcą, potwierdzającą oryginalność i autentyczność dostarczonego tekstu, tłumaczenia lub opracowania. Wzór umowy można pobrać TUTAJ. Dwie kopie wypełnionego i podpisanego formularza umowy należy przesłać do redakcji.
 • Deklarację dotyczącą respektowania standardów etycznych można pobrać TUTAJ.
 • Wydawca nie płaci autorom honorariów autorskich za teksty akceptowane do publikacji w czasopiśmie.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
  • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
  • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
  • Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
  • Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
  • Autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o respektowaniu zasad etycznych; w przypadku pracy napisanej przez kilkoro autorów podane zostają również informacje o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie są wykorzystywane wyłącznie dla określonych celów tego czasopisma i nie są udostępnione do innych celów.

 


Partnerzy platformy czasopism