Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. II OW 127/13

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.050

Abstrakt


Jeżeli rów jest urządzeniem melioracji szczegółowej, która służy stosunkom wodnym na stosunkowo dużym obszarze i jej oddziaływanie znacząco wykracza poza oddziaływanie na „na grunty sąsiednie” w rozumieniu art. 29 ust. 3 Prawa wodnego, to jeżeli zmiany dokonane w danym rowie wpływają na stosunki wodne na dużym obszarze, to jest to problematyka ewidentnie specjalistyczna z zakresu melioracji wodnych, która ustawowo przynależy do starosty. O charakterze takiego urządzenia decyduje nie jego obecny stan, lecz cel i sposób w jaki zostało pierwotnie urządzone.

Słowa kluczowe


Spór kompetencyjny; urządzenie melioracji wodnej szczegółowej

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism