https://apcz.umk.pl/PPOS/issue/feed Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2021-07-01T16:02:36+02:00 Karolina Karpus kkarpus@law.umk.pl Open Journal Systems <p><strong>Periodyk adresowany jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków.</strong></p><p>W 2021 roku PPOŚ prowadzi działalność na nowych zasadach - szczegółowych informacji udziela Redakcja (kkarpus@umk.pl)</p> <p><strong>Celem skutecznego zgłoszenia opracowania do PPOŚ Autorzy winni:</strong></p><p><strong>- wprowadzić elektronicznie na konto PPOŚ-APCz plik z ostateczną wersją opracowania, ZGODNĄ z <a href="http://www.kpos.law.umk.pl/images/stories/PPO%C5%9A-2016-formularz%20artyku%C5%82u.pdf"><strong>Formularzem artykułu PPOŚ</strong></a> lub z <a href="http://www.kpos.law.umk.pl/images/stories/PPO%C5%9A-2016-formularz%20glosy.pdf"><strong>Formularzem glosy PPOŚ</strong></a><br /></strong></p><p><strong>- przesłać pocztą zwykłą na adres Redakcji Naukowej PPOŚ <a href="http://www.kpos.law.umk.pl/images/stories/PPO%C5%9A%202016%20-%20Karta%20informacyjna%20i%20o%C5%9Bwiadcznia%20Autora.pdf">Kartę informacyjną i oświadczenia autorskie PPOŚ</a> w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania opracowania na koncie APCz <br /></strong></p><p> </p><p><strong>UWAGA - opracowanie niezgodne z formularzami opracowań PPOŚ nie będzie kwalifikowane z przyczyn formalnych do dalszych prac redakcyjnych</strong></p><p><strong>Redakcja Naukowa PPOŚ uprzejmie informuje, że minimalne wymagania techniczne opracowań są następujące:</strong></p><p><strong>- czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne, obowiązkowa afiliacja autora/ów, obowiązkowe streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, bibliografia, kontakt e-mail - dalsze szczegóły - zob. Formularz artykułu PPOŚ<br /></strong></p><p><strong>- wytyczne dla poszczególnych form opracowań:</strong></p><p><strong>a) artykuł - do 22 tys. znaków (większe opracowania wymagają indywidualnych konsultacji z Redakcją)</strong></p><p><strong>b) glosa - zob. Formularz glosy PPOŚ</strong></p><p><strong>Redakcja Naukowa PPOŚ uprzejmie informuje, że:</strong></p><p><strong>- nienadesłanie Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich PPOŚ stanowi okoliczność wstrzymującą nadanie biegu pracom redakcyjnym nad zgłoszonym opracowaniem;</strong></p><p><strong>- brak Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich w roku kalendarzowym, w którym artykuł został zarejestrowany na koncie APCz, stanowi przesłankę usunięcia opracowania z listy artykułów oczekujących na dalszy bieg prac redakcyjnych;</strong></p><p><strong>- Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia opracowania zgłoszonego do danego numeru PPOŚ do numerów kolejnych:</strong></p><p><strong>a) w przypadku braku karty informacyjnej i oświadczeń autorskich w momencie zamknięcia numeru;</strong></p><p><strong>b) w przypadku przekroczenia zaplanowanej liczby opracowań w numerze;</strong></p><p><strong>- planowana liczba opracowań w jednym numerze PPOŚ to maksymalnie 7-8 opracowań, w tym 3-4 PLPOŚ, 1-2 MiEPOŚ, 1-2-Glosy, zaś kryteria wyboru nadesłanych opracowań są następujące:</strong></p><p><strong>a) wynik procesu recenzji (Redakcja wybiera opracowanie z wyższą pozytywną oceną ostateczną);</strong></p><p><strong>b) w przypadku opracowań w taką samą ostateczną oceną pozytywną po recenzjach - pierwszeństwo ma opracowanie zgłoszone najwcześniej.</strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><strong>Wersja papierowa czasopisma (ISSN 2080-9506) jest jego wersją referencyjną.</strong></strong></p><p><strong><strong><br /></strong></strong></p><p><strong><strong><br /></strong></strong></p><p><strong>Czaspismo jest indeksowane w bazach:</strong></p><p><strong>1. European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Erih Plus)</strong></p><p><strong>2. BazHum</strong></p><p> </p><p>Złożona aplikacja do Index Copernicus (w oczekiwaniu na wyniki ankiety)<strong><strong><br /></strong></strong></p> https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/13498 Oceny oddziaływania na środowisko w Czechach i Słowacji w porównaniu z prawem polskim 2021-06-21T17:49:13+02:00 Magdalena Bar magda.bar@jjb.com.pl Wojciech Radecki kpos@umk.pl <p>Celem tego szkicu jest uprzystępnienie czytelnikowi polskiemu interesujących rozważań 21 autorów (18 czeskich i 3 słowackich) poświęconych ocenom oddziaływania przedsięwzięć i dokumentów strategicznych na środowisko. W latach 2014 i 2015 doszło zarówno w Słowacji, jak i w Czechach do istotnych zmian w regulacji prawnej ocen oddziaływania na środowisko. Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie podstawowych myśli autorów czeskich i słowackich na tle przeprowadzonych zmian i szerzej na tle systemu prawnego ocen oddziaływania na środowisko oraz porównanie rozwiązań prawnych i dorobku doktryny czeskiej i słowackiej z regulacjami polskimi i poglądami autorów polskich na analogiczne zagadnienia.</p> 2021-03-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/34283 Język prawny prawa ochrony środowiska wobec rzeczywistości którą opisuje i reguluje 2021-06-21T17:49:32+02:00 Bartosz Rakoczy kkarpus@law.umk.pl <p class="Textbody" align="center">Język prawny prawa ochrony środowiska wobec rzeczywistości którą opisuje i reguluje</p> 2021-05-31T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/15449 Funkcje odpowiedzialności cywilnej w prawie ochrony środowiska 2021-06-21T17:49:47+02:00 Joanna Łucja Dmowska joanna.dmowska@oirpwarszawa.pl <p>Zgodnie z art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku każdy obowiązany jest do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Ta norma konstytucyjna wyznacza zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku niepogarszania stanu środowiska, wskazując na zasady określone stosowną ustawą. Zasady te statuowane są głównie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, w zakresie, w jakim powyższa UPOŚ nie stanowi inaczej. Niektóre obszary odpowiedzialności, np. zanieczyszczenia historyczne, czy szkody atomowe, zostały uregulowane odmiennie. Stanowią one regulacje szczególne w stosunku do zasad ogólnych kodeksu cywilnego albo odrębne, samodzielne regulacje prawne. Wszystkie rodzaje odpowiedzialności deliktowej tj. na zasadzie winy, na zasadzie ryzyka oraz na zasadzie słuszności mogą mieć odniesienie do restytucji (naturalnej), kompensacji i prewencji, jako trzech podstawowych funkcji odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko i szkody w środowisku.</p> 2021-03-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/14061 Kontrola i nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim jako organizacją wykonującą zadania państwa 2021-07-01T16:02:36+02:00 Izabela Wereśniak-Masri izawer1@wp.pl <p>Przedmiotem artykułu jest analiza uregulowań prawnych w zakresie kontroli i nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim jako organizacją wykonującą zadania państwa. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy zakres kontroli i nadzoru nad PZŁ jest adekwatny do wykonywanych przez niego zadań, szczególnie w aspekcie monopolu na prowadzenie gospodarki łowieckiej i przyznawanie uprawnień do wykonywania polowania.</p> 2021-03-15T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Przegląd Prawa Ochrony Środowiska