https://apcz.umk.pl/PPOS/issue/feed Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2022-11-25T17:06:22+01:00 Karolina Karpus kkarpus@law.umk.pl Open Journal Systems <p><strong>Periodyk adresowany jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków.</strong></p><p>W 2021 roku PPOŚ prowadzi działalność na nowych zasadach - szczegółowych informacji udziela Redakcja (kkarpus@umk.pl)</p> <p><strong>Celem skutecznego zgłoszenia opracowania do PPOŚ Autorzy winni:</strong></p><p><strong>- wprowadzić elektronicznie na konto PPOŚ-APCz plik z ostateczną wersją opracowania, ZGODNĄ z <a href="http://www.kpos.law.umk.pl/images/stories/PPO%C5%9A-2016-formularz%20artyku%C5%82u.pdf"><strong>Formularzem artykułu PPOŚ</strong></a> lub z <a href="http://www.kpos.law.umk.pl/images/stories/PPO%C5%9A-2016-formularz%20glosy.pdf"><strong>Formularzem glosy PPOŚ</strong></a><br /></strong></p><p><strong>- przesłać pocztą zwykłą na adres Redakcji Naukowej PPOŚ <a href="http://www.kpos.law.umk.pl/images/stories/PPO%C5%9A%202016%20-%20Karta%20informacyjna%20i%20o%C5%9Bwiadcznia%20Autora.pdf">Kartę informacyjną i oświadczenia autorskie PPOŚ</a> w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania opracowania na koncie APCz <br /></strong></p><p> </p><p><strong>UWAGA - opracowanie niezgodne z formularzami opracowań PPOŚ nie będzie kwalifikowane z przyczyn formalnych do dalszych prac redakcyjnych</strong></p><p><strong>Redakcja Naukowa PPOŚ uprzejmie informuje, że minimalne wymagania techniczne opracowań są następujące:</strong></p><p><strong>- czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne, obowiązkowa afiliacja autora/ów, obowiązkowe streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, bibliografia, kontakt e-mail - dalsze szczegóły - zob. Formularz artykułu PPOŚ<br /></strong></p><p><strong>- wytyczne dla poszczególnych form opracowań:</strong></p><p><strong>a) artykuł - do 22 tys. znaków (większe opracowania wymagają indywidualnych konsultacji z Redakcją)</strong></p><p><strong>b) glosa - zob. Formularz glosy PPOŚ</strong></p><p><strong>Redakcja Naukowa PPOŚ uprzejmie informuje, że:</strong></p><p><strong>- nienadesłanie Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich PPOŚ stanowi okoliczność wstrzymującą nadanie biegu pracom redakcyjnym nad zgłoszonym opracowaniem;</strong></p><p><strong>- brak Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich w roku kalendarzowym, w którym artykuł został zarejestrowany na koncie APCz, stanowi przesłankę usunięcia opracowania z listy artykułów oczekujących na dalszy bieg prac redakcyjnych;</strong></p><p><strong>- Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia opracowania zgłoszonego do danego numeru PPOŚ do numerów kolejnych:</strong></p><p><strong>a) w przypadku braku karty informacyjnej i oświadczeń autorskich w momencie zamknięcia numeru;</strong></p><p><strong>b) w przypadku przekroczenia zaplanowanej liczby opracowań w numerze;</strong></p><p><strong>- planowana liczba opracowań w jednym numerze PPOŚ to maksymalnie 7-8 opracowań, w tym 3-4 PLPOŚ, 1-2 MiEPOŚ, 1-2-Glosy, zaś kryteria wyboru nadesłanych opracowań są następujące:</strong></p><p><strong>a) wynik procesu recenzji (Redakcja wybiera opracowanie z wyższą pozytywną oceną ostateczną);</strong></p><p><strong>b) w przypadku opracowań w taką samą ostateczną oceną pozytywną po recenzjach - pierwszeństwo ma opracowanie zgłoszone najwcześniej.</strong></p><p><strong><br /></strong></p><p><strong><strong>Wersja papierowa czasopisma (ISSN 2080-9506) jest jego wersją referencyjną.</strong></strong></p><p><strong><strong><br /></strong></strong></p><p><strong><strong><br /></strong></strong></p><p><strong>Czaspismo jest indeksowane w bazach:</strong></p><p><strong>1. European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Erih Plus)</strong></p><p><strong>2. BazHum</strong></p><p> </p><p>Złożona aplikacja do Index Copernicus (w oczekiwaniu na wyniki ankiety)<strong><strong><br /></strong></strong></p> https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/37371 Strategiczne złoża kopalin (uwagi krytyczne do projektowanej zmiany Prawa geologicznego i górniczego) 2022-02-01T16:31:45+01:00 Aleksander Lipiński aleks@pro.onet.pl <p>Dla zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego państwa niezbędne jest takie ukształtowanie przeznaczenia nieruchomości, aby nie było ono przeszkodą do wydobycia kopalin. Instrumentem, który powinien zapewnić osiągnięcie tego celu, jest system planowania przestrzennego. Z wielu powodów nie funkcjonuje on prawidłowo, czego rezultatem jest m.in. takie zagospodarowania nieruchomości, które wyklucza lub utrudnia podjęcie wydobycia kopalin. Projekt zmiany Prawa geologicznego i górniczego przewiduje możliwość uznania złoża za „strategiczne”, o czym ma przesądzać decyzja Głównego Geologa Kraju. Jej konsekwencją ma być obowiązek ukształtowania przeznaczenia nieruchomości w sposób umożliwiający podjęcie wydobycia kopaliny, np. przez zakaz lub ograniczenie zabudowy. Rozwiązanie to narusza jednak konstytucyjną zasadę samodzielności samorządu terytorialnego oraz gwarancje prawa własności.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Aleksander Lipiński https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/37370 Umowy międzynarodowe regulujące status prawny zasobów międzynarodowych dzielonych 2022-02-01T16:41:29+01:00 Filip Nawrot fnawrot@us.edu.pl <p>Celem artykułu jest omówienie umów międzynarodowych regulujących status prawny zasobów międzynarodowych dzielonych. Opracowanie to jest kontynuacją zagadnień omówionych w poprzednich publikacjach dotyczących górnictwa transgranicznego, tzw. zasobów naturalnych dzielonych oraz zasady stałej suwerenności na zasobami naturalnymi. Do opracowania tego tematu wykorzystano literaturę polską i zagraniczną, a przede wszystkim teksty analizowanych umów międzynarodowych. W pierwszej części niniejszego artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy konieczne do dalszych rozważań. Zawiera ona definicje źródeł prawa międzynarodowego, umowy międzynarodowej oraz ich podziałów. Druga część opisuje najistotniejsze cechy umów międzynarodowych o statusie zasobów naturalnych dzielonych. W dalszej kolejności przedstawiono najistotniejsze umowy multilateralne oraz bilateralne. Na zakończenie zaprezentowano wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Filip Nawrot https://apcz.umk.pl/PPOS/article/view/37369 Koncepcja odpowiedzialności prawnej za szkody w środowisku w prawie niemieckim 2022-02-01T16:44:10+01:00 Martin Faber mfaber@faberconsulting.com <p>Odpowiedzialność prawna za szkody w środowisku jest w prawie niemieckim rozproszona i wielopłaszczyznowa. Brak jest jednolitej definicji szkody w środowisku, zostało ono zdefiniowane w wielu aktach prawnych i na ogół odnosi się do dziedziny, którą dany akt prawny reguluje. Ustawa szkodowa stanowi próbę częściowego, lecz nieudolnego, ujednolicenia przepisów regulujących odpowiedzialność za szkody w środowisku i służy przede wszystkim implementacji dyrektywy 2004/35/WE. Odpowiedzialność cywilna opiera się głównie na zasadzie winy, zaś sam zakres ochrony prawa cywilnego nie obejmuje środowiska jako takiego. Odpowiedzialność w prawie administracyjnym opiera się na instrumentach o charakterze represyjnym i kontrolnym. W prawie niemieckim brak jest odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, brak jest również jednego aktu prawnego, obejmującego swym zakresem wszystkie wykroczenia.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Martin Faber