Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska

O czasopiśmie

Periodyk adresowany jest do teoretyków prawa ochrony środowiska, jak i praktyków.

W 2021 roku PPOŚ prowadzi działalność na nowych zasadach - szczegółowych informacji udziela Redakcja (kkarpus@umk.pl)

 

Celem skutecznego zgłoszenia opracowania do PPOŚ Autorzy winni:

- wprowadzić elektronicznie na konto PPOŚ-APCz plik z ostateczną wersją opracowania, ZGODNĄ z Formularzem artykułu PPOŚ lub z Formularzem glosy PPOŚ

- przesłać pocztą zwykłą na adres Redakcji Naukowej PPOŚ Kartę informacyjną i oświadczenia autorskie PPOŚ w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania opracowania na koncie APCz

 

UWAGA - opracowanie niezgodne z formularzami opracowań PPOŚ nie będzie kwalifikowane z przyczyn formalnych do dalszych prac redakcyjnych

Redakcja Naukowa PPOŚ uprzejmie informuje, że minimalne wymagania techniczne opracowań są następujące:

- czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, przypisy dolne, obowiązkowa afiliacja autora/ów, obowiązkowe streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim, tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, bibliografia, kontakt e-mail - dalsze szczegóły - zob. Formularz artykułu PPOŚ

- wytyczne dla poszczególnych form opracowań:

a) artykuł - do 22 tys. znaków (większe opracowania wymagają indywidualnych konsultacji z Redakcją)

b) glosa - zob. Formularz glosy PPOŚ

Redakcja Naukowa PPOŚ uprzejmie informuje, że:

- nienadesłanie Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich PPOŚ stanowi okoliczność wstrzymującą nadanie biegu pracom redakcyjnym nad zgłoszonym opracowaniem;

- brak Karty informacyjnej i oświadczeń autorskich w roku kalendarzowym, w którym artykuł został zarejestrowany na koncie APCz, stanowi przesłankę usunięcia opracowania z listy artykułów oczekujących na dalszy bieg prac redakcyjnych;

- Redakcja zastrzega sobie prawo przesunięcia opracowania zgłoszonego do danego numeru PPOŚ do numerów kolejnych:

a) w przypadku braku karty informacyjnej i oświadczeń autorskich w momencie zamknięcia numeru;

b) w przypadku przekroczenia zaplanowanej liczby opracowań w numerze;

- planowana liczba opracowań w jednym numerze PPOŚ to maksymalnie 7-8 opracowań, w tym 3-4 PLPOŚ, 1-2 MiEPOŚ, 1-2-Glosy, zaś kryteria wyboru nadesłanych opracowań są następujące:

a) wynik procesu recenzji (Redakcja wybiera opracowanie z wyższą pozytywną oceną ostateczną);

b) w przypadku opracowań w taką samą ostateczną oceną pozytywną po recenzjach - pierwszeństwo ma opracowanie zgłoszone najwcześniej.


Wersja papierowa czasopisma (ISSN 2080-9506) jest jego wersją referencyjną.Czaspismo jest indeksowane w bazach:

1. European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (Erih Plus)

2. BazHum

 

Złożona aplikacja do Index Copernicus (w oczekiwaniu na wyniki ankiety)