Ujawnienie tajemnicy skarbowej na podstawie artykułu 299b Ordynacji podatkowej

Ireneusz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.004

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest problematyce ujawniania przez organy podatkowe informacji stanowiących tajemnicę skarbową na gruncie art. 299b Ordynacji podatkowej. Autor wskazał, że zgoda Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na ujawnienie przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową zapada w ramach uznania administracyjnego przy użyciu pojęć niedookreślonych (klauzul generalnych), co rodzi istotne niebezpieczeństwo z założenia generujące niejasności interpretacyjne. Ponadto, biorąc pod uwagę szeroki krąg podmiotów, które mogą występować z wnioskami do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ujawnianie tajemnicy skarbowej, bez wątpienia analizowany przepis prawny wymaga bezzwłocznej „korekty”, ponieważ nie gwarantuje podatnikom właściwej ochrony ich praw.

Słowa kluczowe


tajemnica skarbowa; organ podatkowy; organ skarbowy; Ordynacja podatkowa; Krajowa Administracja Skarbowa; Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banasiak S., Oraczewska D., Tajemnica skarbowa a tajemnica bankowa, ISPMiW, Warszawa 1998.

Benduch D., Tajemnica skarbowa, „Monitor Podatkowy” 2014, nr 15, Legalis/el.

Biegalski A., Kucewicz M., Prawo do prywatności a system wymiany informacji w sprawach podatkowych (cz. I–II), „Prawo i Podatki” 2008, nr 8–9, s. 17–22/17–22.

Biernat T., Między polityką a prawem. Problem „upolitycznienia” tworzenia prawa, przegląd prawa i administracji, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, nr 110, s. 115–132.

Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Brzeziński B., Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 731), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/87DA9D44CCEE40D3C125724500349923/$file/O2006.pdf.

Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, tom II, TNOiK, Toruń 2007.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2017.

Brzeziński B., O idei równoważenia praw i obowiązków podatników oraz administracji podatkowej w projekcie nowej Ordynacji podatkowej [w:] J.M. Salachna, K. Stelmaszczyk, P. Borszowski, Prawo i administracja dla regionu nr 4. Zagadnienia prawnofinansowe, PWSZ, Wałbrzych 2016.

Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A.P., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, LEX/el 2013.

Chróścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej, C.H. Beck, Warszawa 2000.

Dworniak K., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2003.

Dzwonkowski H., Komentarz do art. 299b o.p. [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2008.

Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.

Gliniecka J., Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne, Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.

Gliniecka J., Wyjątek od zasady tajemnicy skarbowej czy zaprzeczenie jej istoty?, „Prawo i Podatki” 2007, nr 3, 16–21.

Gliniecka J., Odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy finansowej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009, t. 21, s. 167–186.

Gliniecka J., Komentarz do art. 293 o.p. [w:] Dzwonkowski H. (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2011.

Gliniecka J., Dzwonkowski H., Kondratowska J., Komentarz do art. 293 o.p. [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Lega-lis/el. 2014.

Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.

Gomułowicz A., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego [w:] J. Głuchowski (red.) Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, tom. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Habrat D., Majka P., Upoważnienie inspektora kontroli skarbowej do ujawniania informacji stanowiących tajemnicę skarbową, „Przegląd Podatkowy” 2013, nr 8, s. 36–43.

Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody jednostek samorządu terytorialne-go, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Janik E., Tajemnica skarbowa – głos w dyskusji [w:] P. Malinowski, T. Nowak, A. Sędkowska (red.), Kontrola podatkowa, skarbowa i celna, LEX/el. 2013.

Jastrzębski B., Ustrojowe zasady demokratycznego państwa prawa (jako gwarancje ochrony praw obywatelskich) [w:] E. Ura (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Mitel, Rzeszów 2002.

Jezierski J., Tajemnica skarbowa w Ordynacji podatkowej [w:] Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa, TNOiK, Toruń 1998.

Kalinowski M., Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 683) z dnia 5 lipca 2006 r., http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/87DA9D44CCEE40D3C125724500349923/$file/O2006.pdf.

Kondratowska-Muszyńska J., Komentarz do art. 294 o.p. [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2020.

Kosikowski C., Komentarz do art. 294 o.p. [w:] H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2003.

Kosikowski C., Komentarz do art. 293 o.p. [w:] J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel, C. Kosikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2013.

Kośmider M., Gromadzenie przez organy podatkowe informacji objętych tajemnicą bankową a prawo do prywatności, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, nr 1, s. 45–62.

Kośmider M., Tajemnica skarbowa a informacje pochodzące z banków i innych instytucji finansowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, nr 2, s. 101–112.

Krawczyk P., Czy tajemnica skarbowa jest potrzebna? [w:] R. Dowgier (red.) Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, Temida 2, Białystok 2009.

Kulicki J., Kontrola skarbowa. Komentarz (do art. 34), LEX/el. 2013.

Leszczyńska A., Prawo podatnika do ochrony danych osobowych w świetle kompetencji organu podatkowego do ujawnienia tajemnicy skarbowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2008, nr 1, s. 115–123.

Łączkowski W., Wymiar sprawiedliwości a stosowanie prawa [w:] A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Ius et lex. Księga pamiątkowa ku czci prof. Adama Strzembosza, KUL, Lublin 2002.

Marek R., Tajemnica skarbowa a dostęp do informacji publicznej, Legalis/el.

Mastalski R., Komentarz do art. 293 o.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.

Mastalski R., Komentarz do art. 299b o.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.

Matyszewska E., Fiskus ujawnia dane podatników, „Gazeta Prawna” z dnia 20 grudnia 2006 r., nr 247, s. 2.

Melezini A., Tajemnica skarbowa [w:] A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola podatkowa przedsiębiorców, LEX/el. 2012.

Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, LEX/el. 2012.

Melezini A., Komentarz do art. 54 u.K.A.S. [w:] K. Teszner (red.) Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, LEX/el. 2018.

Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, KUL, Lu-blin 2017.

Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 293 o.p. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019.

Nita A., Wymuszona współpraca podatnika w procesie wymiaru podatku, „Państwo i Prawo” 2013, nr 12, s. 31–45.

Nita A., Niewładcze metody oddziaływania na treść powinności podatkowych [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Difin, Warszawa 2014.

Nowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa – wybrane zagadnienia [w:] P. Ruczkowski (red.), Prawo – społeczeństwo – jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, WSEiP, Kielce 2010.

Nowak I., Nowak A., Jawność postępowania podatkowego, „Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych” 2012, nr 3, s. 161–176.

Nowak I., Ciężar dowodzenia w postępowaniu podatkowym – podstawowe problemy [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, KUL, Lublin 2016.

Nowak I., Ledzion I., Udostępnianie akt sprawy podatkowej, cz. I–II, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowy” 2017, nr 4–5, s. 17–21/17–23.

Nowak I., Wyłączenie samorządowych organów podatkowych od załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 6, s. 20–26.

Nowak I., Wyłączenie pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym – zagadnienia ogólne, „Przegląd Po-datków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 8, s. 25–28.

Nowak I., Związanie organu podatkowego wydaną i doręczoną decyzją, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 10, s. 23–28.

Nowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 2, s. 37–56.

Nowak I., National Revenue Administration – current organisational and financial problems, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2020”, nr 2, s. 37–65.

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w liczbach, „Kazus Podatkowy” 2020, nr 4, s. 24–25.

Nowak I., Zasada jawności w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym na tle inkwizycyjnego stosunku podatkowoprawnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020, nr 7, s. 25–31.

Nykiel W., O potrzebie równowagi między uprawnieniami i obowiązkami podatnika oraz organów podatkowych, „Prawo i Podatki” 2005, nr 12, s. 25–28.

Ofiarski Z., Prawo podatkowe, LEX/el. 2006.

Orłowski J., Nieczepa O., Tajemnica skarbowa a ochrona dóbr osobistych, „Studia Prawnoustrojowe” 2020, nr 47, s. 191–207.

Pietrasz P., Komentarz do art. 43 u.k.s. [w:] P. Pietrasz, W. Stachurski, Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, Presscom, Wrocław 2011.

Pelewicz G., Komentarz do art. 34 u.k.s. [w:] K. Kandut, A. Sędkowska (red.), Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz, LEX/el. 2014.

Serwacki J., Tajemnica skarbowa [w:] M. Grzybowski (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, AFM, Kraków 2014.

Sołoniewicz K., Tajemnica skarbowa [w:] A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków, Legalis/el. 2017.

Stachurski W., Komentarz do art. 293 o.p. [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.

Szubiakowski M., Problemy prawnej regulacji tajemnicy skarbowej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 4, s. 9–18.

Szustakiewicz P., Dostęp do informacji publicznej, Legalis/el. 2019.

Szpotański J., Gnom. Caryca. Szmaciak, LTW, Łomianki 2014.

Ura E., Pieprzny S., Reforma administracji celno-skarbowej przyczyną wygaśnięcia stosunków zatrudnienia z mocy prawa pracowników i funkcjonariuszy tej administracji [w:] J. Strzelecki (red.), Przemiany cywilizacyjne a funkcjonowanie administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, WN Novum, Płock 2017.

Zalewski D., Melezini A., Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz (do art. 34), Legalis/el. 2012.

Zalewski D., Naruszenie tajemnicy skarbowej a legalność postępowania podatkowego, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 11, Legalis/el.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism