Premie remontowe przekazywane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – aspekty materialnoprawne i proceduralne

Małgorzata Ofiarska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2021.003

Abstrakt


W opracowaniu przedstawiono istotę, funkcje oraz zasady przyznawania i przekazywania premii remontowych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Stanowią one formę bezzwrotnego wsparcia inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe związane z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych w postaci dopłaty do spłaty kredytów bankowych zaciąganych na finansowanie takich inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania wypłat z tytułu premii remontowych są dotacje z budżetu państwa, ale środki w tej postaci nie trafiają bezpośrednio do inwestorów. Dotacje budżetowe wpływają na rachunek funduszu specjalnego przeznaczenia zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyjęcie takiej pośredniej formy budżetowego wsparcia przedsięwzięć remontowych umożliwiło połączenie finansowania parabudżetowego i bankowych metod wyłaniania projektów inwestycyjnych. Powinno to tworzyć warunki do bardziej efektywnego wykorzystaniu środków publicznych dedykowanych inicjatywom zmierzającym do poprawy warunków zamieszkiwania w budynkach wielorodzinnych przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i korzystniejszym oddziaływaniu urządzeń grzewczych na środowisko naturalne. Korzyścią osiąganą przez inwestorów jest natomiast zmniejszenie stanu ich zadłużenia z tytułu kredytów bankowych zaciąganych na finansowanie takich projektów.

Słowa kluczowe


termomodernizacja; prace remontowe; dotacja budżetowa; dopłaty; premia remontowa; kredyt bankowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dołęga W., Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie, „Polityka Energetyczna” 2012, nr 1, s. 77–86.

Heropolitańska I., Nierodka A., Zdziarski T., Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Janiszewska-Michalska M., Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 5, s. 46–65.

Jędrzejewski J., Kafar D., Kleina-Galińska J., Kujaszewska A., Termomodernizacja – dokumentacja, dofinansowanie, realizacja, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Kłoda M.T., Sikorska-Lewandowska A., Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Komański A., Sikorski R., Zaborowski M., Pytliński Ł., Produkt kredytowy wspierający termomodernizację budynków. Kontekst, stan obecny, opinie i rekomendacje, Instytut Ekonomii Środowiska – Inicjatywa Efektywna Polska, Kraków 2016.

Legierska U., Prawo do mieszkania jako wartość prawnie chroniona [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, tom 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 793–800.

Ofiarska M., Przedsięwzięcia termomodernizacyjne – gmina jako inwestor oraz podmiot wspierający ich realizację przez inne osoby, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2015, nr 9, s. 24–33.

Śleszyńska E., Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów. Przegląd, konserwacja i roboty budowlane, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Zacharczuk P., Administracyjnoprawne aspekty ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1, s. 153–177.

Zięba M., Podmiotowość prawna wspólnot mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Żelazna A., Omówienie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, „Nieruchomości” 2019, nr 11, s. 15–19.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism