Wątpliwości wokół instytucji Rzecznika Praw Podatnika

Małgorzata Brulińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.026

Abstrakt


Ombudsman (inaczej rzecznik) to określenie pochodzące z języka szwedzkiego, określające niezależnego urzędnika, do którego można się zwrócić po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych przewidzianych prawem lub w przypadku naruszenia podstawowych zasad, dla których nie uwzględniono środków zaskarżenia. Projekt ustawy powołujący instytucję Rzecznika Praw Podatnika (dalej: RPP) zakłada pomaganie obywatelom w sprawach podatkowych. Instytucja ta będzie miała charakter struktury terenowej, a mianowicie delegatura urzędu ma być usytuowana w każdej z szesnastu izb administracji skarbowej w Polsce, natomiast siedziba główna ma znaleźć się w Warszawie. Podatnicy mają mieć zapewniony dostęp do Rzecznika na terenie całego państwa, a nie tylko w stolicy. Osoba piastująca funkcję RPP będzie musiała spełnić szereg warunków, m.in. mieć 10-letnie doświadczenie w praktyce stosowania prawa (jego zastępcy 5-letnie). Pierwsza część artykułu dotyczyć będzie zakresu obowiązków, jakie przyznano RPP, m.in. omówiono funkcję interwencyjną, czyli udział w toczących się postępowaniach, możliwość wnoszenia odwołania i skargi do sądu. RPP będzie miał także możliwość prowadzenia procedury mediacyjnej przewidzianej w nowej Ordynacji podatkowej. W drugiej części artykułu podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania: czy i w jaki sposób RPP będzie wspierał przedsiębiorców i samorządy zawodowe? Czy będzie to instytucja neutralna? Zakłada się, iż RPP będzie powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 6-letnią kadencję, na wniosek Ministra Finansów. Na koniec przedstawione zostaną dane liczbowe – jaki ma być koszt utworzenia i utrzymania nowej instytucji. Artykuł przygotowany został na podstawie projektu ustawy o RPP, projekt nr UD421, oraz oficjalnych publikacji Ministerstwa Finansów.

Słowa kluczowe


podatki; rzecznik; administracja skarbowa; skarga

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pach M., Zasady ochrony podatnika w prawie podatkowym, „Przegląd Prawniczy ELSA Poland” 2013, z. 1, s. 193–204.

Tarasek M., Rzecznik praw podatnika – czy rozwiąże problemy polskiego podatnika?, „Białostockie Studia Prawnicze” 2013, z. 13, s.175–186.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism