Ocena zgodności polskiego podatku od wyjścia (exit tax) z prawem unijnym

Sebastian Trzcina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.025

Abstrakt


Artykuł dotyczy analizy zgodności polskich regulacji wprowadzających tzw. exit tax, nakładających go na osoby fizyczne – ze swobodą przepływu osób w ramach UE w zakresie natychmiastowego poboru tego podatku. W ramach analizy przywołano orzecznictwo TSUE i zawarte w nim argumenty wskazujące na niedopuszczalność wprowadzania podatku exit tax w kształcie przyjętym w polskich regulacjach.

Słowa kluczowe


osoby fizyczne; podatek od niezrealizowanych zysków; podatek od wyjścia; swobody traktatowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angelova I., Justifications for restricting fundamental freedoms accepted by the European Court of Justice, „The EC Tax Journal” 2011, t. 12, s. 99–116.

Brzeziński B., Zasada niedyskryminacji w europejskim prawie podatkowym. Sprawa Gilly i aktualne kierunki orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] A. Olesińska (red.), Europejskie Prawo Podatkowe. Wybór opracowań, Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Łódź 2004, s. 65–94.

Cieśliński A., Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013.

Frąckowiak-Adamska A., O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 10, s. 21–33.

Frąckowiak-Adamska A., Zasada proporcjonalności jako gwarancja swobód rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2009, LEX/wersja elektroniczna.

Harasimiuk D.E., Skuteczne korzystanie z prawa pobytu przez obywateli UE i członków ich rodzin, „Ius Novum” 2016, nr 1, s. 63–78.

Horosz P.P., Swoboda przedsiębiorczości w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, „Glosa” 2018, nr 2, s. 19–26.

Jerzykowski A., Glosa do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r., C-204/90, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 80–93.

Jerzykowski A., Glosa do wyroku TS z dnia 28 stycznia 1992 r., C-300/90, [w:] W. Nykiel, A. Zalasiński, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz, WK 2014, s. 94–105.

Jurczyk T., Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2009, LEX/wersja elektroniczna.

Koronkiewicz J., Aktywność UE w odpowiedzi na projekt BEPS [w:] B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, D. Gibasiewicz, P. Karwat, J. Koronkiewicz, A. Ladziński, D. Mączyński, P. Mikuła, A. Olesińska, A. Podsiadły, J. Zawiejska-Rataj, A. Zdunek, Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, Warszawa 2018, s. 31–120.

Kowalik-Bańczyk K., Komentarz do art. 21 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [w:] D. Mąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Komentarz do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Tom I (art. 1–89), Warszawa 2019, LEX/wersja elektroniczna.

Lipniewicz R., Podatkowa zasada terytorialności w kontekście rynku wewnętrznego UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 4, s. 37–42.

Lipniewicz R., Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 4, s. 93–103.

Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Warszawa 2020, LEX/wersja elektroniczna.

Maliszewska-Nienartowicz J., Sądowe stosowanie wspólnotowej zasady proporcjonalności, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 1, s. 11–17.

Mariański A., Opodatkowanie fundacji rodzinnych, czyli dokąd zmierza tzw. uszczelnianie systemu podatkowego, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 4, s. 32–40.

Mariański A., Podatek od wyjścia – przykład nieprzemyślanej legislacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 8, s. 21–30.

Namysłowski R., Opodatkowanie podatkiem dochodowym wzrostu wartości akcji w przypadku zmiany rezydencji podatkowej narusza art. 43 TWE (art. 49 TFUE) – wprowadzenie i wyrok TS z 11.03.2004 r. w sprawie C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saiilant v. Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 9, s. 48–54.

Nowak-Piechota A., Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce, 2019, LEX/wersja elektroniczna.

Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Nowak-Piechota A., Podatek od wyjścia – analiza i ocena regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 1, s. 34–40.

Prejs E., Dyskryminujące skutki zmiany rezydencji podatkowej oraz przeniesienia majątku przypisanego do działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Omówienie do wyroku TS z dnia 21 grudnia 2016 r.,

C-503/14, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2, s. 54–57.

Prejs E., Zmiana miejsca zamieszkania z państwa członkowskiego UE do Konfederacji Szwajcarii a exit tax. Omówienie do wyroku TS z dnia 26 lutego 2019 r., C-581/17, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 5, s. 56–57.

Suchojda K., Podatek od niezrealizowanych zysków – modelowa koncepcja a rozwiązania polskie, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 1, s. 27–33.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism