Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

Dominika Wróblewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.024

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy dochody z transakcji zabezpieczających zmiany kursów walut, tj. kontraktów terminowych typu forward i opcji walutowych, mogą być uznane za dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia SSE lub jako dochód z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Zdaniem autorki dochody z kontraktów na zakup lub sprzedaż waluty zawieranych w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego podlegają zaliczeniu do dochodów z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o ile transakcje służyły zabezpieczeniu dochodów z działalności określonej w Zezwoleniu SSE lub decyzji o wsparciu. Zastosowano metodę empiryczną i analityczną w odniesieniu do podstawowych aktów prawnych regulujących omawianą tematykę, literatury przedmiotu oraz interpretacji indywidualnych prawa podatkowego, objaśnień podatkowych i wyroków sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe


Specjalna Strefa Ekonomiczna; decyzja o wsparciu; pochodne instrumenty finansowe; ryzyko walutowe; różnice kursowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bączyk M., Jakubiec A., Katner P., Romanowski M., Kontrakt opcyjny [w:] W.J. Katner, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. System Prawa Prywatnego. Tom 9, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Chłopecki A., Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne., Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2001.

Choduń A., Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 4, s. 57–67.

Dmowski A., Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz zaktualizowany, Lex/el., Warszawa 2020.

Gil K., Obońska A., Wacławczyk A., Walter A. (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Komierzyńska-Orlińska E., komentarz do art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców [w:] M. Wierzbowski , Konstytucja biznesu. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.

Marchaj R., Prawotwórcza rola sądów administracyjnych na przykładzie uchwały rady gminy w przedmiocie opłat za korzystanie z przedszkoli publicznych [w:] B. Dolnicki (red.), Sądowe stosowanie prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Pietrzak A., Prawo przedsiębiorców. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Sienkiewicz M., Zwolenik M., Polska Strefa Inwestycji. Czy zwolnieniu z opodatkowania powinien podlegać jedynie dochód generowany z nowej inwestycji?, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 2, s. 19–25.

Spyra M., Prawo rynku instrumentów finansowych. Zagadnienia ogólne [w:] M. Stec (red.), Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego Tom 4, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Świderski A., Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe – „spraw-cy” czy „ofiary” ostatniego kryzysu finansowego? [w:] E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), Bezpieczeństwo rynku finansowego, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 105–125.

Tałasiewicz A. (red.), Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Wolters Kluwer Pol-ska, Warszawa 2010.

Ugolik K., Usługodawcą w ramach transakcji forward nierzeczywisty jest wy-łącznie podmiot profesjonalny świadczący tego typu usługi, „Monitor Podatkowy”, 2015, nr 2, https://czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/aktualnosc/ uslugodawca-w-ramach-transakcji-emforwardem-nierzeczywisty-jest-wylacznie-podmiot-profesjonalny-swiadczacy-tego-typu-uslugi/ (dostęp: 28.12.2020 r.).

Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism