The use of evidence collected in other procedures in the course of Polish tax proceedings – comments on the background of the judgment of the Court of Justice of the European Union of October 16, 2019 (C-189/18)

Paweł Majka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.023

Abstrakt


Wykorzystanie w polskim postępowaniu podatkowym dowodów zgromadzonych w toku innych postępowań – uwagi na tle wyroku TSUE z 16 października 2019 r. (C-189/18). Przedmiotem opracowania jest problematyka wykorzystania w postępowaniu podatkowym dowodów uzyskanych w toku innych procedur. Nie budzi wątpliwości to, że organy podatkowe w celu wykonywania swoich zadań powinny dysponować skutecznymi narzędziami związanymi z gromadzeniem informacji oraz ich wykorzystaniem w postępowaniu podatkowym. Jednocześnie dla organów podatkowych pojawiają się istotne ograniczenia związane z ochroną praw podatnika, w tym prawo do czynnego udziału strony w postępowaniu oraz obowiązek badania legalności pozyskanych dowodów. Powyższa problematyka była przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 października 2019 r. w sprawie Glencore Agriculture Hungary Kft. (C-189/18) oraz wyroku NSA z 7 lutego 2019 r. (I FSK 1860/17), w których, nie negując konieczności przestrzegania zasady prawdy obiektywnej oraz zapobiegania nadużyciom, zakreślono granice działań organów podatkowych odnośnie do możliwości wykorzystania dowodów z innych postępowań oraz konieczność badania legalności włączanego do akt sprawy podatkowej materiału z innych postępowań.

Słowa kluczowe


postępowanie podatkowe; postępowanie dowodowe; czynny udział strony; prawa podatnika; ochrona praw podatnika

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2016.

Brzeziński B., Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2005, No 1, pp. 9–34.

Brzeziński B., Filipczyk H., Kalinowski M., Lasiński-Sulecki K., Masternak M., Morawski W., Nita A., Olesińska A., Orłowski J., Prejs E., Pustuł J., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2015.

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, To-ruń 2017.

Hanusz A., Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Zakamycze, Kraków 2004.

Kanty T., Zagadnienie dowodzenia w postępowaniu podatkowym a materiał postępowania karnego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2016, No 2, pp. 47–62.

Kmieciak Z., Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, No 1, p. 17.

Kowalczyk P., Zakazy dowodowe w kodeksie postępowania karnego a postępowanie dowodowe w ordynacji podatkowej [in:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (eds.), Prawo celne i podatek akcyzowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Michna E., Wpływ innych postępowań na postępowanie podatkowe [in:] B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek (eds.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Obuchowski S., Dowody przejęte do postępowania podatkowego z innych po-stępowań – perspektywa teoretyczna, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2016, No 2, pp. 117–132.

Olszowy W., Decyzja podatkowa. Podejmowanie i kontrola, „KiK” Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1997.

Sarna A., Wykorzystanie dowodów z innych postępowań w postępowaniu podatkowym, czyli co wolno organowi podatkowemu. Uwagi na tle wyroku C-189/18, Glencore, Przegląd Podatkowy 2019, No 12, pp. 43–49.

Szczurek B., Koncepcja ochrony praw podatnika. Geneza, rozwój, perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Van Kampen T. A., de Rijke L.J., The Kredietbank Luxembourg and the Liechtenstein tax affairs: notes on the balance between the exchange of information between states and the protection of fundamental rights, “EC Tax Review” 2008, No 5, pp. 221–232.

Wollner R., Bevacqua J., The ATO, conscious maladministration, and stolen information, “Australian Tax Review” 2017, No 46, pp. 26–47.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism