Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych – aspekt proceduralny

Ireneusz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.022

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z instytucją współdziałania organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych w świetle art. 209 Ordynacji podatkowej. Autor podkreśla, że ratio legis instytucji współdziałania ma zastosowanie tylko wówczas, gdy przepisy szczegółowego prawa podatkowego (tzw. prawa materialnego) uzależniają wydanie indywidualnego aktu podatkowego od zajęcia stanowiska przez inny organ administracji publicznej, ponieważ art. 209 o.p. stanowi jedynie procesową podstawę współdziałania organów przy wydawaniu decyzji podatkowych. Tym samym to na organie prowadzącym postępowanie główne (organie podatkowym) spoczywa obowiązek poczynienia ustaleń faktycznych w zakresie niezbędnym do zastosowania określonego przepisu materialnoprawnego i merytorycznego załatwienia sprawy.

Słowa kluczowe


współdziałanie; organ administracji publicznej; organ podatkowy; decyzja podatkowa; procedura podatkowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Glosa do wyroku NSA z dnia 10 listopada 2005 r., II GSK 125/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007, z. 1, poz. 9.

Adamiak B., Borkowski J., Borszowski P., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.

Babiarz S., Bogucki S., Dumas A., Pęk R., Presnarowicz S., Pustuł J., Ryczałty w prawie podatkowym, LexisNexis, Warszawa 2012.

Babiarz S., Dauter B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019.

Biernat S., Działania wspólne w administracji państwowej, PAN, Wrocław 1979.

Bochentyn A., Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie współdziałania organów administracji publicznej w trybie art. 106 k.p.a., „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2018, nr 4, s. 11–35.

Borkowski J., Współdziałanie organów administracji państwowej przy wydawaniu indywidualnych decyzji administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1963, seria I, z. 31, s. 71–97.

Borkowski J. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, WP, Warszawa 1985.

Borkowski J., Uprawnienia organu samorządu terytorialnego współdziałające-go przy wydawaniu decyzji, „Jurysta” 1995, nr 1, s. 11–15.

Borkowski J., Glosa do uchwały SN z dnia 6 lutego 1996 r., III AZP 26/95, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1997, z. 1, poz. 20.

Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 20 listopada 1997 r., V SA 2699/96, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, z. 3, poz. 56.

Borkowski J., Adamiak B., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis/el. 2019.

Borkowski J., Adamiak B., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Borszowski P., Wymogi proceduralne a przewlekłość postępowania podatkowe-go, „Glosa” 2003, nr 11, s. 20–23.

Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Zakamycze, Kraków 2004.

Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., Ordynacja podatkowa. Komentarz, TNOiK, Toruń 2002.

Brzeziński B., Kalinowski M., Morawski W., Masternak M., Komentarz do Ordy-nacji podatkowej, ODDK, Gdańsk 2003.

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, To-ruń 2017.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2017.

Brzeziński B., O niedoskonałościach podatkowego języka prawniczego cz. II, „Kazus Podatkowy” 2020, nr 5, s. 26-28.

Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjny, ABC, Warszawa 2002.

Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2014.

Dzwonkowski H. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2020.

Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.

Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.

Hauser R., Wierzbowski M. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis/el. 2020.

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz, LEX/el. 1996.

Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX/el. 2020.

Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, TNOiK, Toruń 1999.

Kalinowski M., Podmioty bierne stosunku podatkowoprawnego. Przyczynek do teorii podmiotowości podatkowej, TNOiK, Toruń 2019.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Lega-lis/el. 2017.

Klat-Wertelecka L., Mudrecki A. (red.), Kodeks postępowania administracyjne-go. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2012.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, LEX/el. 2004.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, LEX/el. 2014.

Kmieciak Z. (red.), Raport Zespołu Eksperckiego z prac w latach 2012–2016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, NSA, Warszawa 2017.

Kmieciak Z., Chróścielewski W. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX/el. 2019.

Knysiak-Molczyk H. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-tarz, LEX/el. 2015.

Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Postępowanie administracyjne ogólne, C.H. Beck, Warszawa 2003.

Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, Legalis/el. 2011.

Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Mariański A. (red.), Ordynacja podatkowa. Poradnik dla praktyków, Lega-lis/el. 2017.

Masternak M., Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej, TNOiK, Toruń 2018.

Mudrecki A., Rzetelny proces podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Nita A., Podmiotowość podatkowoprawna [w:] Brzeziński B. (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Nita A, Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej, LEX/el. 2014.

Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo” 1964, z. 3, s. 367–376.

Nowacki J., Analogia legis, PWN, Warszawa 1966.

Nowak I., Nowak A., W kwestii zaskarżalności bezczynność organu podatkowego do wojewódzkiego sądu administracyjnego, „Rozprawy z Zakresu Nauk Prawnych” 2010, nr 2, s. 67–82.

Nowak I., W sprawie dochowania terminu w postępowaniu podatkowym [w:] Ruczkowski P. (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, WSEiP, Kielce 2011.

Nowak I., Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, WSEiP, Kielce 2012.

Nowak I., Organizacja społeczna jako podmiot na prawach strony w postępowaniu podatkowym [w:] Niżnik-Dobosz I. (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Difin, Warszawa 2014.

Nowak I., Umorzenie zaległości podatkowych jako ulga w spłacie zobowiązań podatkowych w województwie świętokrzyskim, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae” 2014, nr 3, s. 205–225.

Nowak I., Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2016/el, s. 70–86.

Nowak I., Wyłączenie samorządowych organów podatkowych od załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 6, s. 20–26.

Nowak I., Wyłączenie pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym – zagadnienia ogólne, „Przegląd Po-datków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 8, s. 25–28.

Nowak I., Przesłanki wyłączenia pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 9, s. 18–27.

Nowak I., Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi (cz. I), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 11, s. 18–26.

Nowak I., Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi (cz. II), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, nr 12, s. 21–28.

Nowak I., Uznanie okoliczności faktycznych za udowodnione w świetle czynnego udziału podatnika w procedurze podatkowej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, nr 3, s. 21–46.

Nowak I., Zasada jawności w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym na tle inkwizycyjnego stosunku podatkowoprawnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020, nr 7, s. 25–31.

Nowak T., Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika przy określaniu ciężaru podatkowe-go, Poltext, Warszawa 2019.

Nykiel W., Sęk M. (red.), Protection of Taxpayer’s Rights. European, International and Domestic Tax Law Perspective, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Nykiel W., Wilk M. (red.), Polish Tax System. Business Opportunities and Challenges, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nykiel W. (red.), Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2018.

Nykiel W., Kukulski Z. (red.), Transformation of Tax Systems in the CEE and BRICS Countries, FCDiSP, Łódź 2018.

Ofiarski Z., Władztwo daninowe oraz administrowanie podatkowymi źródłami dochodów własnych gmin – czy podział kompetencji jest jeszcze potrzeb-ny?, „Gubernaculum et Administratio” 2012, nr 1, s. 137–151.

Ofiarski Z., System (zbiór) podatków samorządowych – wstępne propozycje uporządkowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2016, Vol. L, 1 Section H, s. 265–274.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.

Różycki K., Zajęcie stanowiska przez inny organ, LEX/el.

Serwacki J., Kompetencje organów gmin w zakresie wykonywania przepisów prawa podatkowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 11, s. 82–92.

Strzelec D., Naruszenie przepisów postępowania przez organy podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Strzelec D., Wznowienie postępowania podatkowego w przypadku nowych oko-liczności faktycznych lub nowych dowodów, LEX/el. 2020.

Strzępek K., Współdziałanie organów w stosowaniu prawa, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 4, s. 59–71.

Suwaj R., Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, LEX/el. 2014.

Szubiakowski M., Postępowanie podatkowe [w:] Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne-ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Świątkiewicz J., Z problematyki współdecyzji organów w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1964, nr 5–6, s. 771–783.

Terlikowska M., Frączkiewicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzje. Komentarz, Legalis/el. 2017.

Teszner K., Współdziałanie państwowych i samorządowych organów podatkowych w procedurze stosowania ulg i zwolnień podatkowych, „Finanse Komunalne” 2010, nr 11, s. 39–47.

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, LEX/el. 2012.

Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjne-go. Komentarz, Legalis/el. 2017.

Wierzbowski M., Wiktorowska A. (red.), Kodeks postępowania administracyjne-go. Komentarz, Legalis/el. 2020.

Ziemski K.M., Zajęcie stanowiska a prawo bycia stroną postępowania administracyjnego (na przykładzie rady izby notarialnej), „Rejent” 1996, nr 2, s. 91–113.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, WP, Warszawa 1966.

Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, TNOiK, Toruń 1998.

Żukowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne, WSPiA, Przemyśl-Rzeszów 2012
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism