O przyczynach i skutkach szerszego ujęcia „zstępnych” oraz „wstępnych” w ustawie o podatku od spadków i darowizn

Paweł Majka, Jacek Wantoch-Rekowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.021

Abstrakt


Jednym z kluczowych elementów podatku od spadków i darowizn, od którego uzależniona jest wysokość kwoty wolnej od podatku i stawek podatkowych, a także zwolnienia oraz ulgi podatkowe, jest ustalenie przynależności podatnika oraz osoby, od której lub po której nastąpiło nabycie rzeczy i praw majątkowych, do jednej z trzech grup podatkowych. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Od 27 października 2020 r. zaczął obowiązywać art. 14 ust. 4a dodany do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Celem tej zmiany było niewątpliwie dobro dziecka i dobro rodziny. Jednak ta korzystna społecznie zmiana spowodowała też skutki finansowe dla gmin, dla których podatek od spadków i darowizn jest jednym z dochodów własnych. W wyniku nowelizacji ustawy niewątpliwie zmniejszą się dochody gmin z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Słowa kluczowe


podatek od spadków i darowizn; grupy podatkowe; wstępni; zstępni; finanse gminy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiarz S., Podatek od spadków i darowizn w Polsce i w Niemczech. Niektóre elementy konstrukcji podatku [w:] J. Głuchowski (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka, tom II. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Brzeszczyńska S., Podatek od spadków i darowizn, C.H. Beck, Warszawa 2005.

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2008.

Dowgier R., Etel L., Kurzynka T., Liszewski G., Popławski M., Wróblewski E., Reforma podatków majątkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.

Etel L. [w:] L. Etel, C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.

Głuchowski J., Smoleń P., Klasyfikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. 14, s. 301–323.

Goettel A., Podatek od spadków i darowizn [w:] M. Goettel, M. Lemonnier (red.), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Lexis Nexis, Warszawa 2012.

Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatków, Lexis Nexis, Warszawa 2007.

Malinowska M., Podatek od spadków i darowizn. Praktyczny komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Mariański A., Komentarz do art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, LEX, stan prawny: 5 marca 2010 r.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Kolonia Limited, Wrocław 2005.

Miszczuk M., System podatków i opłat samorządowych w Polsce, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Serwacki J., Komentarz do art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn, LEX, stan prawny: 1 października 2001 r.

Wantoch-Rekowski J. [w:] P. Borszowski, K.J. Musiał, A. Nita, K. Stelmaszczyk, J. Wantoch-Rekowski, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism