An officer employed as a revenue collector in the structure of the National Revenue Administration – critical remarks

Ireneusz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.019

Abstrakt


Radca skarbowy w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi krytyczne. Artykuł poświęcony jest instytucji radcy skarbowego uregulowanej w polskim systemie prawnego od 1 marca 2017 r. wraz z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej. Zdaniem autora wprowadzenie stanowiska radcy skarbowego, który korzysta z uprawnień państwowego organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej) w zakresie rozstrzygania spraw podatkowych, jest zbyteczne, gdyż jedynie prowadzi do mnożenia kosztochłonnych, a zarazem nieefektywnych „posad urzędniczych” w strukturach administracji danin publicznych.

Słowa kluczowe


radca skarbowy; Krajowa Administracji Skarbowej; organ podatkowy (skarbowy); funkcjonariusz; dodatek orzeczniczy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamiak B., O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Państwo i Prawo” 2006, No 11, pp. 43–53.

Bielecki L., Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, No 7–8, pp. 44–52.

Borkowski J., Komentarz do art. 143 o.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.

Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (eds), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2017.

Byrzykowski W., Zdunek A., Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – organy, zadania oraz forma ich realizacji, „Przegląd Podatkowy” 2017, No 3, pp. 47–52.

Ciecierski M., Komentarz do art. 148 u.k.a.s. [w:] A. Melezini, K. Teszner (eds), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz 2018, Lex/el.

Etel L. (ed.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.

Gomułowicz A., Ingerencyjny charakter prawa podatkowego [w:] J. Głuchowski (ed.), Współczesne problemu prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profosowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, tom. I, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Iserzon E., Prawo administracyjne, WP, Warszawa 1968.

Kabat A., Komentarz do art. 13 o.p. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.

Krukowski A., Komentarz do art. 148 u.k.a.s. [w:] L. Bielecki, A. Gorgol (eds), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, WS, Warszawa 2014.

Łoboda M., Strzelec D., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego 2017, Lex/el.

Masternak M., Administracja podatkowa [w:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Matan A., Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego 2014, Lex/el.

Melezini A., Teszner K., Kontrola celno-skarbowa – wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, No 3, pp. 13–25.

Michalska-Badziak R., Podmioty administrujące [w:] M. Stahl (ed.), Prawo administracyjne. Pojęcia. Instytucje. Zasady w teorii i orzecznictwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Nowak I., Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2016/el, pp. 70–86.

Nowak I., Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej [w:] Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk (eds), Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, A.M., Toruń 2016.

Nowak I., Wyłączenie samorządowych organów podatkowych od załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, No 6, pp. 20–26.

Nowak I., Wyłączenie pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym – zagadnienia ogólne, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, No 8, pp. 25–28.

Nowak I., Przesłanki wyłączenia pracownika samorządowego organu podatkowego od udziału w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, No 9, pp. 18–27.

Nowak I., Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu samorządowego organu podatkowego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, No 10, pp. 19–27.

Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym (cz. I–III), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, No 4–6, pp. 19–26/19–27/23–29.

Nowak I., Związanie organu podatkowego wydaną i doręczoną decyzją, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, No 10, pp. 23–28.

Nowak I., Wyporska-Frankiewicz J., Biegły skarbowy a wycena majątku zobowiązanego w egzekucji należności podatkowych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, No 3, pp. 71–94, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.020.

Nowak I., Protokoły i adnotacje jako formy dokumentowania czynności postępowania podatkowego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samo-rządowych” 2019, No 12, pp. 19–24.

Nowak I., Dominiak M., Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego – spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (eds), Przestępczość gospodarczo-ekonomiczna – przeciwdziałanie i zwalczanie, Difin, Warszawa 2020.

Nowak I., Samokontrola decyzji podatkowych przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2020, No 3, in print.

Nowak I., National Revenue Administration – current organisational and financial problems, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, No 2, pp. 37–65, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.010.

Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w liczbach, „Kazus Podatkowy” 2020, No 2, in print.

Pietrasz P., Komentarz do art. 130-132a o.p. [w:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.

Smoleń P. (red.), System organów podatkowych w Polsce, OPP, Warszawa 2009.

Smoleń P., Komentarz do art. 13 o.p. [w:] H. Dzwonkowski (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Legalis/el.

Teszner K., Organy podatkowe i quasi-podatkowe – problemy wynikające z wadliwej legislacji Ordynacji podatkowej [w:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, Temida 2, Białystok 2007.

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce 2012, Lex/el.

Teszner K., The National Fiscal Administration – challenges and expectations [w:] E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (eds), Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest, Temida 2, Białystok 2018.

Teszner K., Wincenciak M., Pietrasz P., Nowe tendencje w procedurach kontrolnych na przykładzie kontroli celno-skarbowej [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (eds), Prawo administracyjne dziś i jutro 2018, Lex/el.

Teszner K., Uprawnienia radcy skarbowego w zakresie załatwiania spraw podatkowych, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2018, No 2, pp. 17–24.

Teszner K., Komentarz do art. 13 o.p. [w:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.

Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, TNOiK, Toruń 1998
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism