Pojęcie gruntu rolnego jako przedmiotu podatku rolnego

Wojciech Gonet

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.017

Abstrakt


Tekst dotyczy analizy zakresu przedmiotowego podatku rolnego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wąski sposób określania, na podstawie czego klasyfikuje się grunty rolne jako użytki rolne, prowadzi do rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a istniejącym w bazach nieruchomości prowadzonym przez organy podatkowe.

Słowa kluczowe


podatek rolny; użytek rolny; działalność rolna; działalność gospodarcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blajer P.A., Gonet W., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Biskupski M., Dzwonkowski H., Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), „Monitor Podatkowy” 2007, nr 10, s. 16–20.

Dowgier R., Popławski M., Opodatkowanie gruntów pod wodami – wybrane problemy, „Finanse Komunalne” 2006, nr 9, s. 21–28.

Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Podatki i opłaty lokalne 601 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Etel L., Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków, „Finanse Komunalne” 2008, nr 6, s. 24–31.

Etel L., Presnarowicz S., Dudar G., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Po-datek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Etel L., Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Pahl B., Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samo-rządowych” 2007, nr 11, s. 3–8.

Radzikowski K., Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 10, s. 36–50.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism