Drawing up the budgets of French local authorities during the Covid–19 epidemic

Loic Levoyer

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.015

Abstrakt


Przygotowywanie budżetów przez francuskie wspólnoty terytorialne podczas epidemii  Covid-19. Wprowadzenie zmian dotyczących przygotowywania budżetów przez francuskie jednostki samorządu terytorialnego było niezbędne z uwagi na rozpoczęcie 17 marca 2020 r. lockdownu we Francji i wprowadzenie w tym kraju 24 marca 2020 r. stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Działania te podjęto związku z epidemią Covid-19. Niektóre kolegialne organy stanowiące nie były w stanie dotrzymać terminów, w których powinny przyjąć swoje budżety w „normalnym” trybie (czyli do 15 lub 30 kwietnia) z powodu wprowadzonych ograniczeń. W związku z tym konieczne było dostosowanie dotychczasowych zasad do tej bezprecedensowej sytuacji. Uczyniono to Ordonansem z 25 marca 2020 r., który bardzo szybko wprowadził niezbędne zmiany. Mimo przyjęcia tych przepisów prace nad budżetami jednostek samorządu terytorialnego są nadal utrudnione, a zasady dotyczące głosowania nad tymi budżetami wymagają nowelizacji.

Słowa kluczowe


władze regionalne i lokalne; budżet lokalny; przyjęcie; przygotowanie; głosowanie; Covid-19; kryzys zdrowotny; autonomia budżetowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Albert J.-L., Finances publiques, 11ème éd., Dalloz, Paris 2019.

Bouvier M., Les finances locales, 17ème éd., LGDJ, Paris 2018.

Bouvier M., Esclassan M.-C., Lassalle J.-P., Finances publiques, 18ème éd., LGDJ, Paris 2019.

Brolles R., Marechal Th., Straub B., Budget des communes et des EPCI 2018, Berger-Levrault, 28ème éd., Paris 2018.

Conan M., Muzellec R., Finances locales, 7ème éd., Dalloz, Paris 2018.

Creusot S., Benjamin O., Le financement des nouvelles compétences des collec-tivités locales, LGDJ, Paris 2007.

Dussart V., Finances locales, Bruylant, Paris 2017.

Hastings-Marchadier A., Dotations et autonomie financière locale. Pour une affirmation du rôle des dotations dans l’approche conceptuelle de l’autonomie, “Gestion et Finances Publiques” 2017, No 2, pp. 31–43.

Hayat M., Le déclin de l’autonomie fiscale locale [in:] M. Hayat, Th. Lambert, La décentralisation fiscale: jusqu’où ?, L’Harmattan, Paris 2004.

Huteau S., La nouvelle gestion publique locale, Le Moniteur, Paris 2008.

Leroy M. (ed.), L’autonomie financière des collectivités territoriales, Economi-ca, Paris 2017.

Oliva E., Finances publiques, Sirey, Paris 2008.

Oliva E., Les principes de la libre administration et d’autonomie financière, “Revue Française de Finances Publiques” 2012 No 119, pp. 49–69.

Orsoni G. (ed.), Finances publiques – Dictionnaire encyclopédique, 2ème éd., Economica, Paris 2017.

Robert F., Les finances locales, la Documentation Française, 2ème éd., Paris 2013.

Saïdj L., Brèves réflexions sur quelques mots-clefs de finances publiques pour le futur, “Revue Française de Finances Publiques” 2007, No 100, pp. 213–221.

Valembois F., Réussir son budget, Berger-Levrault, Paris 2019.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism