Problematyka gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w kontekście realizacji zadań publicznych

Joanna Łubina

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.014

Abstrakt


Celem artykułu jest wskazanie wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gospodarki finansowej tych jednostek. W artykule poddano analizie przepisy prawa w zakresie polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, oznaczono słabe i mocne strony obowiązujących rozwiązań. Dla zobrazowania zagadnienia gospodarki finansowej j.s.t. w kontekście zrównoważonego rozwoju opracowanie zawiera definicję pojęcia, zasady jej prowadzenia oraz analizę przepisów prawa krajowego i unijnego w tym zakresie. W artykule wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, która pozwoliła na określenie, jak prowadzona jest gospodarka finansowa w gminach, powiatach i województwach poprzez odniesienie się do przepisów prawa oraz zadań j.s.t. Podjęto próbę identyfikacji problemów gospodarki finansowej gmin, powiatów i województw. Zaproponowano rozwiązania, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia efektywności zarządzania środkami publicznymi, a tym samym wspierania zrównoważonego rozwoju jednostek samorządowych. Doskonalenie gospodarki finansowej sektora samorządowego jest procesem złożonym, który wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych osiągnięciem przez społeczności lokalne standardów jakościowych, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe


jednostki samorządu terytorialnego; stabilność finansowa; gospodarka finanso-wa; zasada adekwatności; zarządzanie środkami publicznymi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogucka-Felczak M., Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno-wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samo-rządu terytorialnego, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.

Dworakowska M., Dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy absorpcji funduszy unijnych, „Optimum. Economic Studies” 2018, nr 3, s. 51–62.

Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska–Koczkodaj M., Podstawy analizy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.

Janowska H., Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.

Kowalczyk R., Finansowo-prawne instrumenty kształtowania niepodatkowych dochodów własnych gmin o charakterze o charakterze publicznoprawnym, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019.

Magnuszewski P., Zrównoważony rozwój jako koncepcja systemowa [w:] T. Bergier, J. Kronenberg (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju

w Polsce, Fundacja Sędzimira, Kraków 2010.

Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, „Samorząd Terytorialny” 2002, nr 3, s. 3–30.

Ofiarski Z., Standard z art. 9 ust. 3 EKSL jako wzorzec kontroli na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego [w:] M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialne-go, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015.

Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Poniatowicz M., Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2016, nr 125, s. 7–23.

Stupienko E., Dochody związane z realizacją zadań zleconych jako publiczno-prawne, niepodatkowe należności budżetowe, „Finanse Komunalne” 2018, nr 6, s. 24–31.

Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

Surówka K., Winiarz M., Kierunki zmian ustawy o dochodach jednostek samo-rządu terytorialnego [w:] P. Kopyciński (red.), Sprawne Państwo, Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2017.

Szczechowicz H., Wykonywanie zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne” 2015, nr 11, s. 255–287.

Szewczuk A., Dylematy gospodarki finansowej w polskim sektorze samorządo-wym na tle akcesji do Unii Europejskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2006, nr 197, s. 349–359.

Szewсzuk A., Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów [w:] L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański i Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk–Jurata 2003.

Szyszko I., Szczepański J. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.

Wójtowicz K., Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 40, s. 305–312.

Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2014, nr 2, s. 135–143.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism