Odpowiedzialność wspólników zagranicznych spółek osobowych za zaległości podatkowe na podstawie art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej

Wiktor Podsiadło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.012

Abstrakt


Na gruncie ogólnego prawa podatkowego jako zasadę należy przyjąć, że to podatnik jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wykonanie ciążącej na nim powinności podatkowej. Jednym z odstępstw od tej zasady jest art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej, który statuuje odpowiedzialność wspólników wskazanych w tym przepisie spółek osobowych. Jak wykazano, w katalogu tym znajdują się wspólnicy spółek osobowych utworzonych na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego. Tym samym odpowiedzialności nie podlegają wspólnicy zagranicznych spółek osobowych.

Słowa kluczowe


odpowiedzialność podatkowa; zobowiązanie podatkowe; osoba trzecia; wspólnicy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiarz S., Komentarz do art. 26 Ordynacji podatkowej [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el.

Babiarz S., Komentarz do art. 107 Ordynacji podatkowej [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordy-nacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el.

Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2001.

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego [w:] Brzeziński B. (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015, nr 1, s. 5–18.

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Dauter B., Komentarz do art. 62b Ordynacji podatkowej [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el.

Dowgier R., Komentarz do art. 107 Ordynacji podatkowej [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Warszawa 2017, LEX/el.

Dzwonkowski H., Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Filipczyk H. Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Warszawa 2013, LEX/el.

Kalinowski M., Podmiotowość podatkowoprawna [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Kalinowski M., Podmiotowość prawna podatnika, TNOiK, Toruń 1999.

Kostecki A., Elementy konstrukcji instytucji podatku [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, Tom III, Instytucje budżetowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985, Wrocław 1985.

Kostecki A., Podatkowy stan faktyczny [w:] M. Mazurkiewicz (red.), Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999.

Longchamps de Berier R., Polskie prawo cywilne. Zobowiązania, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi w Poznaniu, Poznań 1999 (wydanie anastatyczne).

Maliszewska-Nienartowicz J., Zasada rządów prawa w Unii Europejskiej [w:] J. Barcz (red.), Zasady ustrojowe w Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.

Mariański A., Odpowiedzialność za zobowiązania podatnika, płatnika, inkasenta w prawie polskim, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.

Mariański A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania. Podstawy i wyłączenia, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.

Mastalski R., Interpretacja prawa podatkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989.

Mastalski R., Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, Tom III, Instytucje bu-dżetowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008, LEX/el.

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 2009.

Mudrecki A., Analogia w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa naczelne-go sądu administracyjnego [w:] J. Głuchowski, M. Kalinowski, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski, A. Nita, A. Olesińska (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom I), Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Nita A., Czynnik czasu w prawie podatkowym, Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2007.

Nita A., Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Nita A., Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.

Nita A., Uchylanie się od opodatkowania jako zjawisko z zakresu prawa karne-go i podatkowego [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2000.

Olesińska A., Odpowiedzialność podatkowa – aspekty teoretyczne [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.

Tetłak K., Zapłata podatku przez osobę trzecią, „Przegląd Podatkowy” 2007, nr 7, s. 39–45.

Tobor Z., Stosowanie prawa w przypadkach nie unormowanych [w:] J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.

Tuleja P., Komentarz do art. 32 Konstytucji [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/el.

Zieliński M., Wyznaczniki reguł stosowania prawa, „Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny” 1998, nr 3 i 4, s. 1–20.

Zubik M., Sokolewicz W., Komentarz do art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] M. Zubik, L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz. Tom I, 2016, LEX/el.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism