National Revenue Administration – current organisational and financial problems

Ireneusz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.010

Abstrakt


Krajowa Administracja Skarbowa – aktualne problemy organizacyjno-finansowe. Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, zarazem odnoszącym się do ratio legis tejże instytucji, ale także dotyczącym wykształcenia jej pracowników oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Autor publikacji sformułował w tym zakresie postulaty zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda, wykorzystując w tym celu m.in. materiał empiryczny pochodzący z informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, ale także z interpelacji poselskich.

Słowa kluczowe


administracja podatkowa (skarbowa); postępowanie podatkowe; Krajowa Administracja Skarbowa; pracownik; funkcjonariusz; wyższe wykształcenie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 2012, Lega-lis/el.

Banaś M., Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej skuteczną reformą administracji skarbowej i celnej [in:] W. Federczyk (ed.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, KSAP, Warszawa 2018.

Banaś M., Projekt modernizacji gotowy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 26–28 April 2019, No 82 (4984), p. E4.

Bielecki L., Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, No 7–8, pp. 44–52.

Bielecki L., Gorgol A. (eds), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Brzeziński B., Współczesne problemy organizacji i działania administracji podatkowej na świecie, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2002, No 2, pp. 9–24.

Brzeziński B., Nykiel W., Legislacja podatkowa [in:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2011, No 1 pp. 61–83.

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, To-ruń 2017.

Byrzykowski W., Zdunek A., Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – organy, zadania oraz forma ich realizacji, „Przegląd Podatkowy” 2017, No 3, pp. 47–52.

Dębowska-Romanowska T., Zdanie odrębne do wyroku TK z dnia 6 marca 2002 r., P. 7/2000, Legalis/el.

Gomułowicz A., Moralność podatkowa – uwarunkowania i zasadnicze dylematy [in:] A. Gomułowicz, J. Małecki (ed.), Ex iniuria non oritur ius. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, UAM, Poznań 2003.

Laszuk M., Status prawny Służby Celno-Skarbowej, „Przegląd Prawa Publiczne-go” 2018, No 6, pp. 129–138.

Leśniak G., 30 lat urzędów skarbowych w Polsce: Przydałby się szef administracji podatkowej, https://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/677504,30-lat-urzedow-skarbowych-w-polsce-przydalby-sie-szef-administracji-podatkowej.html (access on-line: 25.10.2019).

Leśniak G., Administracja skarbowa w rękach osób pełniących obowiązki. To próba obchodzenia prawa, https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/680803,administracja-skarbowa-w-rekach-osob-pelniacych-obowiazki-to-proba-obchodzenia-prawa.html (access on-line: 20.10.2019).

Kaliński M., Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, No 5, pp. 49–67.

Kosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, No 6, pp. 17–27.

Kulicki J., Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów administracji danin publicznych w Polsce, „Analizy i Studia” 2016, No 2, pp. 10–39.

Kulicki J., Administracja danin publicznych w Polsce, WS, Warszawa 2014.

Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.

Melezini A., Teszner K. (eds), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Nowak I., Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2016/el, pp. 70–86.

Nowak I., Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej [in:] Ł.J. Pikuła, H . Kaczmarczyk (eds), Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, AM, Toruń 2016.

Nowak I., Ciężar dowodzenia w postępowaniu podatkowym – podstawowe problemy [in:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (ed.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, KUL, Lublin 2016.

Nowak I., Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przysługujące nauczycielom akademickim, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2017/el, pp. 165–197.

Nowak I., Małżeństwo a związki partnerskie w świetle wybranych regulacji polskiego prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, No 3, pp. 55–83.

Nowak I., Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw w imieniu samorządowego organu podatkowego, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, No 10, pp. 19–27.

Nowak I., Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, No 11/12, pp. 18–26/21–28.

Nowak I., Dowód z przesłuchania strony w procedurze podatkowej – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2018/el.

Nowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, No 3, pp. 43–68.

Nowak I., Dominiak M., Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego – spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania [in:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (ed.), Przestępczość gospodarczo-ekonomiczna – przeciwdziałanie i zwalczanie, Difin, Warszawa 2020.

Nowak I., Dowód z zeznań świadka na gruncie jurysdykcyjnego postępowania podatkowego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, No 1, pp. 129–165.

Nowak I., Uznanie okoliczności faktycznych za udowodnione w świetle czynnego udziału podatnika w procedurze podatkowej, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2019, No 3, pp. 21–46.

Nowak I., Wyznaczenie stronie postępowania podatkowego terminu do przed-stawienia dowodów będących w jej posiadaniu na gruncie art. 189 Ordy-nacji podatkowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, No 5, pp. 18–23.

Nowak I., Istota i znaczenie wezwań w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, No 7/8, pp. 20–26/25–30.

Różycki K., Bielska-Brodziak A., Właściwość rzeczowa organów podatkowych, Lex/el.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 2013, Lex/el.

Suchodolska M., KAS, czyli każda anomalia skasowana, „Dziennik Gazeta Prawna” of 29 April – 5 May 2019, no. 83/84/85 (4985/4986/4987), year 25, p. 18.

Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce 2012, Lex/el.

Teszner K., Wincenciak M., Pietrasz P., Nowe tendencje w procedurach kontrolnych na przykładzie kontroli celno-skarbowej [in:] Jagielski J., Wierzbowski M. (eds), Prawo administracyjne dziś i jutro 2018, Lex/el.

Teszner K., Uprawnienia radcy skarbowego w zakresie załatwiania spraw podatkowych, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2018, No 2, pp. 17–24.

Teszner K., Komentarz do art. 13 o.p. [in:] Etel L. (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2019, Lex/el.

Wojciechowski T., Urzędnicy skarbowi odchodzą z urzędów. Zamiast karać, pomagają podatnikom, https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/663749,urzednicy-skarbowi-odchodza-z-urzedow-zamiast-karac-pomagaja-podatnikom.html (access on-line: 24.10.2019).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism