Tax and financial law and their penetration into private law

Mária Bujňáková

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.009

Abstrakt


Prawo podatkowe i finansowe a jego przenikanie do prawa prywatnego. Artykuł koncentruje się na połączeniu prawa podatkowego i finansowego z prawem handlowym. Podstawowym celem autora jest uwypuklenie punktów styku rzeczonych gałęzi prawa i skierowanie uwagi czytelnika na poszczególne koncepcje prawa, które w znaczący sposób przenikają do prawa prywatnego poprzez przepisy prawa publicznego.

Słowa kluczowe


prawo publiczne; prawo prywatne; prawo podatkowe; prawo finansowe; powią-zania między gałęziami prawa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Babčák V., Daňové právo na Slovensku, EPOS, Bratysława 2015.

Babčák V., Štrkolec, M. Prievozníková, K., Finančné právo na Slovensku a v Európskej únii, EUROKÓDEX, Bratysława 2012.

Bujňáková M., Opodstatnenosť daňového práva ako samostatného odvetvia práva v právnom poriadku Slovenskej republiky, „Mezinárodní a srovnávací právní revue“ 2005, No 14, pp. 4–12.

Bujňáková M., Postavenie daňového práva v systéme práva [in:] M. Štrkolec (ed.), Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej republike a na Slovensku, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Koszyce 2004.

J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch, Teorie práva, Aspi, Praga 2004.

Červená K., Business enviroment in the Slovak republic after the accession of the SR to EU – legal and economic aspects [in:] B. Kołosowska, P. Prewysz-

-Kwinto (scientific eds), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji: international scientific conference. Tom I, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008.

Červená K., A. Románová, M. Karabinoš, M. Kočiš, (eds), Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Koszyce 2013.

Červená K., Hučková R., Slovensko pod vplyvom ekonomickej európskej integrácie (vybrané aspekty) [in:] G. Dobrobičová, S. Sagan (scientific eds), Implementacja prawa unijnego do systemów prawa krajowego w Polsce i na Słowacji po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersitetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Engliš K., Finanční věda: Nástin theorie hospodářství veřejných svazků, Nakladatelství Fr. Borový, Praga 1929.

Grúň Ľ., Králik J., Základy finančného práva na Slovensku, MANZ, Bratysława 1997.

Háčik V., Finančná propedeutika, VŠE, Bratysława 1969.

Kicová A., Daňová politika ako regulačný mechanizmus štátu vplývajúci na podnikateľské prostredie [in:] J. Suchoža, J. Husár (ed.), Právo – obchod – ekonomika, UPJŠ Koszyce 2011.

Klíma K. et al., Evropské právo, Aleš Čeněk, Pilzno 2011.

Knap V., Gerloch A., Právní propedeutika, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Pilzno 2012.

Luby Š., Základy všeobecného súkromného práva, Heuréka, Šamorín 2002.

Olszewski J., Nadzór nad koncentracja przedsiebiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Pancák M., Finančný slovník, Vydavateľstvo politickej literatúry, Bratysława 1967.

Románová A., Chapter 17: Daňové aspekty existencie a činnosti orgánov obchodných spoločností a družstva [in:] P. Strapáč et al., Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou, EUROUNION, Bratysława 2013.

Románová A., Červená K., Elektronická komunikácia podnikateľov s verejnou správou (právne aspekty) [in:] Š. Majtán et al. (ed.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016, Ekonóm, Bratysława 2016.

Slovinský A. et al., Základy česko-slovenského finančného práva, UK, Bratysława 1992.

Spáčil B. Teorie finančního práva ČSSR, Orbis, Praga 1970.

Suchoža J., Husár J. et al., Obchodné právo, Iura edition, Bratysława 2009.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism