Udział ustawodawcy w kształtowaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego

Dawid Czesyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.007

Abstrakt


Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną. Dzięki temu mogą zaciągać zobowiązania. W związku z niedoborem środków finansowych oraz obowiązkiem nałożonych przez prawo zadań jednostki samorządu terytorialnego decydują się na zaciągnięcie kredytów, pożyczek oraz wyemitowanie papierów wartościowych. Ustawodawca, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużaniu samorządów, w drodze przepisów prawa wprowadził mechanizmy ograniczające zaciąganie zobowiązań. Utworzony system ograniczeń opiera się na wielkościach dochodów pozyskiwanych przez samorządy. Większe dochody wpływają na wyższą zdolność zaciągania kredytów oraz pożyczek. W 2018 r. ustawodawca dokonał zmian w przepisach prawa podatkowego, powodując zmniejszenie dochodów gmin i zmniejszając ich możliwości zaciągania zobowiązań.

Słowa kluczowe


samorząd; finanse; kredyt; pożyczka; podatki; dochody

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce, TNOiK, To-ruń 2011.

Czudec A., Kata R., Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2013, nr 5, s. 5–20.

Dowgier R., Nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 9, s. 6–11;

Etel L., Co ma kocioł do wiatraka? Opodatkowanie elektrowni wiatrowych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017 , nr 1, s. 13–19.

Jachowicz A., Czy indywidualny współczynnik zadłużenia jest wyrazem sytuacji finansowej samorządów – analiza na przykładzie woj. małopolskiego, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 4, s. 55–69.

Jastrzębska M., Nadmierne zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, „Finanse Komunalne” 2016, nr 6, s. 15–29.

Jurewicz D., Zadłużenie a zrównoważony rozwój jednostek samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, nr 9, s. 5–18.

Kaczkowski W., Zaciąganie zobowiązań długoterminowych przez jednostki samorządu terytorialnego przy budżecie nadwyżkowym. Czy mogą być za-ciągane zobowiązania niemajątkowe?, „Finanse Komunalne” 2015, nr 4, s. 60–66.

Kornberer-Sokołowska E., Wskaźnik zadłużenia a uwarunkowania funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zmiennej koniunktury gospodarczej, „Finanse Komunalne” 2015, nr 1–2, s. 37–42.

Krawczyk R., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nad-miernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12, s. 5–19.

Lenio P. [w:] Z. Ofiarski, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, 2019 r., Lex el.

Morawski W., Banasik P., Podatek od nieruchomości – przypadkowe zmiany [w:] B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski (red.), Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.

Morawski W., Zamiany regulacji w podatku od nieruchomości w 2016 r. – drobne remonty w skansenie, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 11, s. 13–21.

Paczocha M., Sposób obliczana relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w świetle regulacji zawartej w art. 243 ust. 2 tej ustawy. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lipca 2014 r., I Sa/Rz 516/14, „Finanse Komunalne” 2014, nr 11, s. 65–75.

Popławski M., Nowa definicja obiektu budowlanego w prawie budowlanym a opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2016, nr 7, s. 6–10.

Radzikowski K., Ciąg dalszy sporów o definicję budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości – casus elektrowni wiatrowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 5, s. 37–60.

Salachna J.M., Finansowanie deficytu i długu publicznego j.s.t. [w:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (red.), Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Satoła Ł., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego – analiza empiryczna, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 1–2, s. 72–85.

Walczak P., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego oraz przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i spłaty zobowiązań w świetle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2014, nr 9, s. 55–71.

Wołowiec T., Bogacki S., Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego poprzez parabankowe instrumenty finansowe, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 11, s. 7–27.

Wołowiec T., Kredyt konsolidacyjny a regulacje ustawy o finansach publicznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 4, s. 95–102.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism