Zdolność ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby wchodzące w skład zarządu spółki prawa handlowego

Kamil Krauschar

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.006

Abstrakt


W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z posiadaniem zdolności do ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez spółkę prawa handlowego, a ściślej przez osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami. Istotą objętej w publikacji tematyki badawczej jest również określenie statusu środków publicznych po wniesieniu ich do majątku spółki prawa handlowego, a zatem ustalenie ewentualnej utraty przymiotu „publicznego” tychże środków. Analiza dotychczasowych kierunków przedstawionych w orzecznictwie organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych stanowi dopełnienie usystematyzowania spektrum występujących problemów w stosowaniu prawa. Kompleksowe ujęcie omawianego tematu pozwoli na usunięcie wątpliwości lub pozwoli wskazanie prawidłowej wykładni prawa w tym zakresie.

Słowa kluczowe


dyscyplina finansów publicznych; sektor publiczny; zdolność dyscyplinarna; środki publiczne; spółka prawa handlowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agopszowicz A., Wagner P., Mienie związków i porozumień komunalnych (artykuł dyskusyjny), „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 6, s. 42–47.

Bentkowska-Furman I., Sposoby nabywania mienia w świetle art. 44 ustawy o samorządzie gminnym [w:] B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Bitner M., Chojna-Duch E., Grzybowski M., Kornberger-Sokołowska E., Supera--Markowska M., Prawo finansowe, t. 1, Finanse publiczne, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011.

Borodo A., Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zagadnienia prawne, Branta, Bydgoszcz 2000.

Bożek W., Zdyb P., Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2013, nr 2(1), s. 61–84, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2013.011.

Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Zakamycze, Kraków 1998.

Gryska P., Robaczyński T., Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Jagoda J., Mienie samorządowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, TNOiK, Toruń 1997.

Komar A., Finanse publiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Kosikowski C., Odpowiedzialność za naruszenie reżimu prawnego finansów publicznych (nowa koncepcja), „Państwo i Prawo” 2006, nr 12, s. 3– 21.

Kosikowski E., Salachna J.M., Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Kryczko P., Charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [w:] K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, PPH „Zapol” Dmochowski, Sobczyk: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

Kuniewicz Z., Działanie zarządu in corpore w spółce kapitałowej, „Przegląd Sądowy” 1999 nr 10, s. 79–88 .

Łuczak-Golenia M., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób spoza sektora finansów publicznych, „Radca Prawny. Ze-szyty naukowe”, 2017, nr 4 (13), s. 101–124.

Michór A., Status administrowanego w procesie nakładania sankcji administracyjnej [w:] M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Motowilczuk I., Zmiany zakresu podmiotowego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „Rachunkowość Budżetowa” 2012, nr 1, s. 16–19.

Ostrowska A., Charakter prawny i rola dotacji w systemie wydatków publicznych – wybrane zagadnienia [w:] Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Ostrowska A., Dylemat ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych [w:] M. Smaga (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Robaczyński T. [w:] T. Robaczyński, P. Gryska, Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2013.

Salachna J.M., Glosa do orzeczenia GKO z dnia 14 września 2006 r., DF/GKO/-4900-36/49/06/965, „Finanse Komunalne” 2007, nr 7–8, s. 105–109.

Salachna J.M., Stryjewska A., Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Glosa do orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 19 stycznia 2006 r. (sygn. akt DF/GKO/ Odw.-85/112/RN-27/2005/716), „Finanse Komunalne” 2006, nr 9, s. 69–72.

Salachna J.M., Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a legalne pojęcie środków publicznych – wybrane aspekty, „Finanse Komunalne” 2005, nr 6, s. 32–37 .

Sochacka-Krysiak H., Finanse publiczne. Analiza porównawcza, Poltext, Warszawa 1994.

Stupienko E., Zakres, formy stosowania i charakter prawny tzw. umowy dotacyjnej, „Krytyka Prawa” 2014, t. 6, nr 1, s. 429–448.

Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Trałka A., Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób za czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych, „Budżet Samorządu Terytorialnego” 2012, z. 19, s. 5–15.

Winiarz M., Odpowiedzialność za udzielanie zamówień publicznych w podsektorze samorządowym, „Finanse Komunalne” 2007, nr 9, s. 32–45.

Winiarz M., Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych [w:] W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Witkowska M., Liberski P., Odpowiedzialność członków zarządu spółek komunalnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy, 2014, s. 1–4, https://piszcz.pl/wp-content/uploads/2014/12/odpowiedzialnosc_cz%C5%8onkow_zarzadu_spolek_komunalnych_za_naruszenie_dyscypliny_finansow_publicznych_21_10_2016-1.pdf (dostęp: 20.12.2019 r.).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism