Zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług – analiza na tle przepisów ogólnego prawa podatkowego

Wiktor Podsiadło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.005

Abstrakt


W ramach artykułu dowiedziono, że zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług powstaje wraz z końcem okresu rozliczeniowego, zaś przyjęty model powstawania powinności podatkowej odpowiada koncepcji formalnego wyboru podatkowego. Może on zostać dokonany również po upływie terminu płatności podatku aż do doręczenia decyzji podatkowej. Wydając tę decyzję, organ podatkowy powinien przypisać podatek naliczony do najwcześniejszego okresu, w którym odliczenie stało się prawnie możliwe.

Słowa kluczowe


podatek od towarów i usług; zobowiązanie podatkowe; podatek naliczony; podatek należny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartosiewicz A., Komentarz do art. 99 ustawy o podatku od towarów i usług [w:] A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, Warszawa 2019, LEX/wersja elektroniczna.

Bącal A., Dominik D., Militz M., Ogiński P., Zasady dotyczące podatku od towarów i usług, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 11, s. 2–20.

Borszowski P., Determinanty elastyczności przepisów prawa podatkowego (na drodze do poprawy systemu podatkowego), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2016, nr 1, s. 183–189.

Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, Kan-tor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.

Brzeziński B., Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 sierpnia 2003 r. (FSA 1/03), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004, nr 3, s. 229–231.

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2001.

Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015, nr 1, s. 4–18.

Dzwonkowski H., Powstawanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

Dzwonkowski H., Dzwonkowski M., Komentarz do art. 5 Ordynacji podatkowej [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/wersja elektroniczna.

Etel L., Komentarz do art. 81b Ordynacji podatkowej [w:] L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Gomułowicz A., Klasyfikacja podatków [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006, LEX/wersja elektroniczna.

Kalinowski M., Kilka uwag dotyczących posługiwaniem się pojęciem obowiązek podatkowy w projekcie nowej ordynacji podatkowej, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2018, nr 1, s. 12–16.

Kalinowski M., Poglądy Otto Mayera na prawo i stosunki podatkowe, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2015, nr 1, s. 19–27.

Korczyński I., Podatkowoprawny stan faktyczny [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.

Kosikowski C., Pojęcie i cechy ustawy podatkowej w Polsce [w:] C. Kosikowski, Ustawa podatkowa. Geneza, ewolucja i stan prawny; tworzenie; kontrola; wykładnia; wykonywanie, Warszawa 2006, LEX/wersja elektroniczna.

Kostecki S., Podatkowy stan faktyczny [w:] M. Mazurkiewicz (red.), Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Mastalski R., Glosa do wyroku SN z dnia 18 maja 2001 r., III RN 95/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich”, LEX/wersja elektroniczna.

Mastalski R., Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe [w:] M. Weralski (red.), System instytucji prawno-finansowych PRL, Tom III, Instytucje bu-dżetowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1995.

Michalik T., Komentarz do art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług [w:] Michalik T., VAT. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis/wersja elektroniczna.

Mudrecki A., Opodatkowanie olejów smarowych w świetle orzecznictwa Na-czelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] T. Nowak, P. Stanisławiszyn (red.), Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2016, LEX/wersja elektroniczna.

Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 5 Ordynacji podatkowej [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Popławski M., Komentarz do art. 5 Ordynacji podatkowej [w:] L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Nita A., Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Nita A., Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.

Nita A., Uchylanie się od opodatkowania jako zjawisko z zakresu prawa karne-go i podatkowego [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Ofiarski Z., Prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

Prejs E., Wartości konstytucyjne a prawo podatkowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.

Rosmarin S., Obowiązek podatkowy. Studjum krytyczne w zakresie Ordynacji podatkowej, „Głos Prawa” 1935, nr 3–4, s. 163–178.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism