Liability of contractors jointly applying for a public procurement contract in connection with their conclusion of a civil law partnership agreement

Magdalena Taraszkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.004

Abstrakt


Odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w związku z zawarciem przez nich umowy spółki cywilnej. Umowa spółki cywilnej to stosunek zobowiązaniowy, przez który wspólnicy spółki cywilnej dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W przypadku zamówień publicznych wspólnym celem jest złożenie oferty łącznej, a następnie wspólne wykonanie umowy. Ustawodawca umożliwił wykonawcom na mocy art. 23 p.z.p. (prawa zamówień publicznych) wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne. Przedmiotem artykułu jest odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w związku z zawarciem przez nich umowy spółki cywilnej. Pierwszym celem jest omówienie sytuacji wspólników, którzy, dążąc do realizacji zamówienia publicznego, zawiązują spółkę cywilną. Drugim celem jest identyfikacja klauzul umownych, które choć w pewnym stopniu przywróciłyby równowagę pozycji wspólników wobec siebie oraz wobec zamawiającego.

Słowa kluczowe


odpowiedzialność; zamówienia publiczne; wykonawca; spółka cywilna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baehr J., Commentary on Artice 141 of PPL [in:] T. Czajkowski (ed.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, III ed., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2007.

Bełdowska K., Spółka cywilna – odpowiedzialność przed zamawiającym, part 2, „Monitor Zamówień Publicznych” 2016, No 1, pp. 21–22.

Grzybowski S., System prawa cywilnego, Volume III, part 2, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1976.

Gudowski J., Commentary on Article 860 of CC [in:] G. Bieniek (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Volume II, Warszawa 2011

Herbet A., Spółka cywilna: konstrukcja prawna, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Jarzyński W., Oferta wspólna – teoria i praktyka, „Monitor Zamówień Publicznych” 2011, No 10, pp. 44–46.

Jezioro J., Commentary on Article 860 of CC [in:] E. Gniewek, P. Machnikowski (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Kalina-Nowaczyk M., Solidarna odpowiedzialność wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia publicznego [in:] A. Śmieja (ed.), Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, No 203, pp. 106–118.

Kidyba A., Commentary on Article 860 of CC [in:] A. Kidyba, Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Volume III, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Nazaruk P., Commentary on Article 860 of CC [in:] J. Ciszewski, P. Nazaruk (ed.), Kodeks Cywilny. Komentarz, LEX No 587805238.

Nowacki A., Commentary on Article 868 of CC [in:] K. Osajda (ed.), Kodeks cywilny. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty. Volume IIIb, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, p. 1104.

Nowicki E.J., Commentary on Article 141 of PPL [in:] E.J. Nowicki, M. Kołecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, IV ed., LEX No 587365115.

Nowicki E.J., Między Kodeksem cywilnym a Prawem zamówień publicznych, part 4, „Monitor Zamówień Publicznych” 2010, No 6, pp. 42–47.

Packo A., Gloss to the Judgment of the District Court in Warsaw of September 10, 2015, XXIII Ga 1041/15, „Zamawiający” 2015, No 14, pp. 66–69.

Pieróg J., Commentary on Article 141 of PPL [in:] J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Pieróg J., Commentary on Article 23 of PPL [in:] J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Skubiszek-Kalinowska I., Commentary on Article 144 of PPL [in:] I. Skubiszek-

-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX No 587755227.

Stachowiak M., Commentary on Article 23 of PPL [in:] M. Stachowiak, J. Jerzy-kowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, VII ed., LEX No 587227448.

Świstak R., Konsorcjum w świetle prawa zamówień publicznych – polemika, “Przegląd Prawa Handlowego” 2007, No 3, pp. 40–42.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism