Court-Appointed Physician Act – selected legal aspects

Ireneusz Nowak, Magdalena Dominiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.003

Abstrakt


Ustawa o lekarzu sądowym – wybrane aspekty prawne. Artykuł poświęcony jest wybranym problemom prawnym związanym z wykonywaniem czynności lekarza sądowego. Bez wątpienia obowiązujące unormowania prawne muszą być poddane selektywnej „korekcie prawnej”, ponieważ ustawa o lekarzu sądowym – uchwalona ponad 12 lat temu – „w obecnej formie” stanowi jedną z przyczyn „niesprawności” polskiego wymiaru sprawiedliwości. Autorzy publikacji sformułowali w tym zakresie postulaty zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda, biorąc pod uwagę m.in. informacje uzyskane od prezesów sądów okręgowych w Polsce.


Słowa kluczowe


lekarz; lekarz sądowy; zaświadczenie; opodatkowanie; sąd okręgowy; postępowanie cywilne; postępowanie karne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Artymiak G., Sądy okręgowe [in:] P. Hofmański, Z. Kwiatkowski (eds), System Prawa Karnego Procesowego. Tom V. Sądy i inne organy postępowania karnego 2015, Lex/el.

Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz 2015, Lex/el.

Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Ustawa o lekarzu sądowym. Komentarz 2013, Lex/el.

Gąszczyk-Ożarowski Z., Kontrola rzetelności zaświadczenia lekarza sądowego, „Państwo i Prawo” 2012, No 11, pp. 112–119.

Gomułowicz A., Małecki J., Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, ABC, Warszawa 2003.

Grzegorczyk P., Glosa do wyroku TK z dnia 27 marca 2007, SK 3/05, „Przegląd Sądowy” 2007, No 11–12, pp. 190–204.

Kalinowski M., Przedmiot podatku, TNOiK, Toruń 2013.

Knoppek K., Dowód z opinii biegłego [in:] Ereciński T., Wiśniewski T. (eds), System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Część II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji 2016, Lex/el.

Koperkiewicz-Mordel K., Podatek dochodowy od osób fizycznych [in:] M. Sęk (ed.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, vol. 2, UŁ, Łódź 2014.

Koperkiewicz-Mordel K., Normatywne określenie przedmiotowego zakresu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce [in:] M. Bogucka-Felczak, T. Nowak (ed.), Z teorii i praktyki prawa finansowego. Księga jubileuszowa dla Profesor Teresy Dębowskiej-Romanowskiej, UŁ, Łódź 2014.

Kukulski Z., Rodzaje podatków [in:] W. Nykiel, M. Wilk (eds), Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, CDiSP, Łódź 2014.

Kurowski M., Komentarz do art. 117 k.p.k. [in:] Świecki D. (ed.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany 2019, Lex/el.

Marciniuk J. (ed.), Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz 2017, Legalis/el.

Mariański A., Miłek T., Komentarz do art. 10 of the act on the personal income tax. [in:] W. Nykiel, A. Mariański (eds), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ODDK, Gdańsk 2015.

Nowak I., Dokumenty urzędowe jako dowody w świetle procedury podatkowej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, No 2, pp. 20–27.

Nowak I., Małżeństwo a związki partnerskie w świetle wybranych regulacji polskiego prawa podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2017, No 3, pp. 55–83.

Nowak I., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 2016, II FSK 2412/14, „Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa” 2017, No 3, pp. 25–38.

Nowak I., Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich przysługujące nauczycielom akademickim, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2017/el, pp. 165–197.

Nowak I., Krajewska A., Doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu sądowoadministracyjnym [in:] D. Gil, E. Kruk (eds), Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, vol. 2, KUL, Lu-blin 2015.

Nowak I., Opodatkowanie alimentów [in:] J.M. Łukasiewicz, I. Ramus (eds), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, vol. I, TNO-iK, Toruń 2015.

Nowak I., Wina podatnika jako negatywna przesłanka wyłączająca odpowiedzialność podatkową płatnika, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, No 1, pp. 50–59.

Nowak I., Pozycja podatkowoprawna płatnika w świetle jego odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, [in:] K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Bezpieczeństwo jako podstawowa potrze-ba człowieka. Zbiór studiów, PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2014.

Nykiel W., Koperkiewicz-Mordel K., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2003.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

Partyk A., Strona chorująca za granicą nie ma „dojścia” do lekarza sądowego 2017, Lex/el.

Stelmach M., Zaliczka nie rozwiąże problemu braku biegłych lekarzy sądowych, https://www.prawo.pl/zdrowie/biegli-lekarze-sadowi-zaliczka-nie-rozwiaze-problemu-ich-braku,419377.html.

Wiśniewski T., Opinia o projekcie ustawy o lekarzu sądowym (druk 1568) z dnia 16 kwietnia 2007, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&1568.

Wójtowicz W. (ed.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Zieliński, Uproszczone formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej, OPP, Warszawa 2012.

Ziółkowski P., Czy lekarzowi sądowemu należy się zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której przeprowadza badania uczestników postępowania (gabinetu, w którym dokonuje badań)?, Lex/el.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism