Supporting investment projects in the Act on Sureties and Guarantees (ASG) granted by the State Treasury (ST) and certain legal entities – analysis of selected issues

Wojciech Bożek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2020.002

Abstrakt


Wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne – analiza wybranych zagadnień. W opracowaniu omówiono znaczenie poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP oraz BGK w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych obejmujących projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Celem opracowania jest ustalenie, czy ustawodawca dostosowuje przepisy aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne do potrzeb gospodarczych państwa, w tym związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć i projektów. Przyjęto założenie, że analizowane poręczenia i gwarancje SP i BGK stanowią istotny i od kilkudziesięciu lat praktycznie stosowany instrument rozwoju gospodarczego państwa. We wnioskach końcowych autor stwierdza m.in., że omawiane rozwiązania uPiG sprzyjają wspieraniu działalności innowacyjnej, inwestycyjnej i rozwojowej w państwie. Jednakże jedynie poręczenia i gwarancje BGK stanowią efektywne narzędzie służące pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, które są związane z rządowym programem poręczeniowo-gwarancyjnym. Autor wykorzystał dogmatyczną oraz analityczną metodę badawczą, opierając się na stanie prawnym obowiązującym 15 listopada 2019 r. O pewnych aspektach metody historycznej świadczą natomiast rozważania poświęcone ewolucji rozwiązań przyjmowanych w uPiG.


Słowa kluczowe


poręczenia; gwarancje; Skarb Państwa; programy rządowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bączyk M., Poręczenia i gwarancje w udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1998.

Bożek W., Konstrukcja prawna opłaty prowizyjnej od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa [in:] Z. Ofiarski (ed.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Drwiłło A., Poręczenia i gwarancie Skarbu Państwa jako instrument finansów publicznych [in:] Z. Ofiarski (ed.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014.

Jerzyk A., Gwarancje udzielane w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa [in:] E. Kowalewska, P. Mańczyk, Współczesne problemy bankowości i sek-tora finansów publicznych. Tom I, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015.

Marchewka-Bartkowiak K., Gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa – niewykorzystane możliwości?, „Infos Biuro Analiz Sejmowych” 2007, No 9, pp. 1–4.

Panfil P., Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

Pastusiak R., Poręczenia Skarbu Państwa, „Rzeczpospolita” z 10 grudnia 1996.

Ofiarski Z., Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Paradowski P., Regulacja prawna poręczeń i gwarancji skarbowych w Polsce [in:] A. Pomorska, M. Pypeć (eds), Reforma sektora finansów publicznych – wybrane problemy, WSFiB, Radom 2003.

Rynkiewicz J., Kontrola podwyższonego ryzyka, „Gazeta Bankowa” 1996, No 31, p. 5.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism