Claiming a refund of subsidies for non-public educational units – selected legal problems

Michał Szewczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.025

Abstrakt


Dochodzenie zwrotu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych – wybrane problemy prawne. Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych w oparciu o praktykę organów administracji problemów z zakresu prawa materialnego i procesowego, które wiążą się z tematyką dochodzenia zwrotu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych. Autor stawia tezę, że określone prawnie zasady przyznawania i wydatkowania dotacji oświatowych nie są w wystarczającym stopniu jasne i precyzyjne, a w ich wykładni nie pomaga chwiejne i niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych. Omawiając wybrane zagadnienia, autor zgłasza postulaty de lege ferenda, zmierzające do usunięcie dostrzeżonych wątpliwości.


Słowa kluczowe


dotacje oświatowe; zwrot dotacji

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Czarnecki K., Dotacje budżetowe. Konstrukcja prawna i procedury, TNOiK, Toruń 2018.

Domagalski M., Gdzie iść ze sporem o dotacje oświatowe, „Rzeczpospolita” magazine, issue: 4 July 2019, No 11397, p. A14.

Etel L., Komentarz do art. 53 o.p. [in:] L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Legal Information System LEX 2017.

Gajewski S., Sądowoadministracyjna kontrola udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, „Finanse Komunalne” 2015, No 4, pp. 52–59.

Kidyba A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Komentarz do art. 860 [in:] A. Kidyba (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II, Legal Information System LEX 2014, Wolters Kluwer.

Kokot J., Komentarz do art. 90 u.s.o. [in:] A. Balicki, M. Pyter, J. Kokot (ed.), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. I, System Informacji Prawnej, C.H. Beck, Legalis 2016.

Lachiewicz W., Pawlikowska A., Dotacje oświatowe, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.

Olszewski A., Konsekwencje intertemporalne zmiany przepisów regulujących kwestie dotowania przedszkoli, szkół oraz placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w zakresie dopuszczalności drogi sądowej, „Finanse Komunalne” 2018, No 4, pp. 5–13.

Ostrowska A., Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, „Finanse Komunalne” 2015, No 3, pp. 6–16.

Pierzchała J., Prawo oświaty prywatnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Pilich M., Komentarz do art. 8 i art. 170 [in:] M. Pilich (ed.), Prawo oświatowe oraz przepisy prowadzające. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Pilich M., Komentarz do art. 90 u.s.o. [in:] M. Pilich (ed.), Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. VI, Legal Information System LEX 2015, Wolters Kluwer.

Pinior P., Komentarz do art. 864, [in:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Tom V. Część szczególna, Wolters Kluwer, Legal Information System LEX 2018.

Stawiński M., Komentarz do art. 252 u.f.p. [in:] Z. Ofiarski (ed.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, System Informacji Prawnej LEX 2019, Wolters Kluwer.

Szalewska M., Zwrot dotacji przez przedszkola niepubliczne [in:] A. Borodo (ed.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK, Toruń 2013.

Szymańska A., Podleśna-Porczak M., Kułakowska K., Udzielanie dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostkom oświatowym – dylematy prawne w świetle ustaleń kontroli regionalnych izb obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2014, No 10, pp. 48–63.

Świątek P., Wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Finanse Komunalne” 2017, No 7–8, pp. 49–58.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism