The State-Owned Company as a withholding agent of a flat-rate personal income tax – interpretation problems

Renata Zyskowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.021

Abstrakt


Spółka Skarbu Państwa jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych – problemy interpretacyjne. Przedmiotem opracowania jest analiza treści art. 30 ust. 1 pkt 15) i 16) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazującego przesłanki do uznania spółki kapitałowej, nazwanej na potrzeby niniejszego artykułu spółką Skarbu Państwa, za płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. W świetle przywołanej regulacji płatnikiem odpowiedzialnym za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych jest ta spółka kapitałowa, w której Skarb Państwa i inne podmioty publiczne – wskazane w tym przepisie – dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Kluczowym elementem tej definicji jest użyte przez ustawodawcę pojęcie „większości głosów na walnym zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu”, które stało się przedmiotem sporu toczącego się między płatnikami a organami podatkowymi co do tego, czy wspomniana większość głosów oznacza „więcej niż połowa wszystkich głosów”, czy „większość zwykła”. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania spornego zagadnienia, poddając analizie stanowisko organów podatkowych wyrażone w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego oraz dorobek doktryny i orzecznictwa sądowo-administracyjnego.


Słowa kluczowe


płatnik; zryczałtowany podatek; spółka Skarbu Państwa; większość głosów na zgromadzeniu

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Marciniuk J., Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, Legalis 2017.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Opalski A. (ed.) Komentarz do Art. 301–392, Kodeks spółek handlowych. Volume III A. Spółka akcyjna. Legalis 2016.

Opalski A., Pojęcie spółki dominującej i zależnej w KSH – zagadnienia wybrane „Monitor Prawa Handlowego” 2012, No 3, pp. 17–25.

Romanowski M., Pojęcie spółki dominującej w kodeksie spółek handlowych „Państwo i Prawo” 2004, No 5, pp. 76–87.

Sołtysiński S. (ed.), Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2015.

Sołtysiński S., A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, A. Herbet, R. Gawałkiewicz, I.B. Mika, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–150 KSH. Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Włodyka S., Prawo spółek handlowych. Tom 2. System Prawa Handlowego, C.H. Beck, Warszawa 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism