Biegły skarbowy a wycena majątku zobowiązanego w egzekucji należności podatkowych

Ireneusz Nowak, Joanna Wyporska-Frankiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.020

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są wybrane kwestie związane z uregulowaną w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji instytucją biegłego skarbowego. Autorzy podkreślają, że biegły skarbowy może sporządzać opinie w zakresie oszacowania majątku zobowiązanego wyłącznie na wniosek organu egzekucyjnego w ramach prowadzonej procedury egzekucyjnej. W publikacji postuluje się także wyodrębnienie autonomicznej procedury egzekucyjnej w zakresie należności podatkowoprawnych.

Słowa kluczowe


egzekucja administracyjna; zobowiązany; biegły skarbowy; opinia; podatki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym 2017, Lex/el.

Chróścielewski W., Tarno J.P., Dańczak P., Postępowanie administracyjne i po-stępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Chróścielewski W., Komentarz do art. 84 k.p.a. [w:] Z. Kmieciak (red.), Chróścielewski W. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2019, Lex/el.

Celińska-Grzegorczyk K., Olszanowski J., Piątek W., Skoczylas A., Ochrona jednostki a efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, WNUMK, Toruń 2018.

Dańczak P., Inni uczestnicy postępowania administracyjnego [w:] W. Chróścielewski, G. Łaszczyca, A. Matan (red.), System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, t. II, cz. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Dzwonkowski H., Zgierski Z., Procedury podatkowe, Difin, Warszawa 2006.

Dzwonkowski H., Komentarz do art. 197 o.p., [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordy-nacja podatkowa. Komentarz 2014, Legalis/el.

Elżanowski F., Komentarz do art. 84 k.p.a. [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2019, Lega-lis/el.

Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.

Hauser R., Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, WNUAM, Poznań 1988.

Hauser R., Leoński Z., Komentarz do art. 1a u.p.e.a [w:] R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2018, Lega-lis/el.

Hauser R., Skoczylas A., Instytucja zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, www.wuwr.com.pl/online-texts/download/58.html.

Hauser R., Skoczylas A., Komentarz do art. 67c u.p.e.a. [w:] Hauser R., Skoczylas A. (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2018, Le-galis/el.

Jędrzejewski T., Masternak M., Rączka P. (red.), Ochrona praw jednostki w po-stępowaniu egzekucyjnym w administracji, WNUMK, Toruń 2018.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Lega-lis/el.

Kijowski D.R., Cisowska-Sakrajda E., Grześkiewicz W., Komentarz do art. 1a u.p.e.a. [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz 2015, Lex/el.

Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, WUW, Wrocław 2009.

Klat-Wertelecka L., Egzekucja administracyjna w praktyce, ODDK, Gdańsk 2013.

Leoński Z., Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Problemy węzłowe, WSB, Poznań 2003.

Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego 2009, Lex/el.

Martysz Cz., Prawa zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym [w:] J. Glumińska-Pawlic (red.), Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika,

ŚOKIDP, Katowice 2007.

Masternak M., Administracja podatkowe [w:] B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowania, TNOiK, Toruń 2009.

Masternak M., Egzekucja podatkowa [w:] L. Etel (red.), System prawa finansowego. Prawo daninowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Masternak M., Podmioty biorące udział w postępowaniu egzekucyjnym [w:] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, TNOiK, Toruń 2013.

Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, KUL, Lu-blin 2017.

Niczyporuk J., Fundowicz S., Radwanowicz J. (red.), System egzekucji administracyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2004.

Nowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa – wybrane zagadnienia [w:] P. Ruczkowski (red.), Prawo – społeczeństwo – jednostka. Człowiek – najlepsza inwestycja, WSEiP, Kielce 2010.

Nowak I., Postępowanie administracyjne. Podręcznik akademicki z orzecznictwem, WSEiP, Kielce 2012.

Nowak I., Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2013/el, s. 137–166.

Nowak I., Opodatkowanie obrotu nieruchomościami [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 3, UŁ, Łódź 2014.

Nowak I., Określenie wartości rynkowej rzeczy i praw majątkowych z uwzględnieniem opinii biegłego w podatkach lokalnych [w:] I. Ramus (red.), Obrót powszechny i gospodarczy. Problemy podatkowoprawne, Adam Marszałek, Toruń 2014.

Nowak I., Instytucja wyłączenia organu podatkowego i jego pracowników jako gwarancja bezstronności przy podejmowaniu rozstrzygnięć podatkowych – uwagi krytyczne, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2016/el, s. 70–86.

Nowak I., Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi (cz. I–II), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samo-rządowych” 2017, nr 11–12, s. 18–26/21–28.

Nowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2018, nr 3, w druku.

Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym (cz. I), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 4, s. 19–26.

Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym (cz. II), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 5, s. 19–27.

Nowak I., Status biegłego i jego opinii jako dowodu w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym (cz. III), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2018, nr 6, s. 23–29.

Nowak I., Istota i znaczenie wezwań w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2019, nr 7–8, s. 20–26/25–30.

Ofiarska M., Egzekucja z ruchomości, Lex/el.

Ostojski P., Piątek W., Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych, Presscom, Wrocław 2014.

Ostojski P., Kilka uwag na temat efektywności polskiej egzekucji zaległości podatkowych na tle rozwiązań prawa egzekucyjnego w Szwajcarii, „Toruń-ski Rocznik Podatkowy” 2015/el, s. 82–97.

Pierzchała E., Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2007, Legalis/el.

Przybysz P., Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2012, Lex/el.

Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz 2018, Lex/el (komentarz do art. 67c u.p.e.a.).

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji [w:] R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Prawo Procesowe Administracyjne. System Prawa Administracyjnego 2017, Legalis/el.

Staniszewski M., Egzekucja obowiązków podatkowych 2010, Legalis/el.

Suławko-Karetko A., Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego [w:] J.P. Tarno (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej na-leżności pieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Suwaj R., Uczestnicy postępowania egzekucyjnego [w:] J. Dembczyńska, P. Pietrasz, K. Sobieralski, R. Suwaj, Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Presscom, Warszawa 2008.

Suwaj R., Komentarz do art. 67b u.p.e.a. [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz 2015, Lex/el.

Suwaj R., Komentarz do art. 67c u.p.e.a. [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz 2015, Lex/el.

Szubiakowski M., Postępowanie egzekucyjne w administracji [w:] M. Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie admini-stracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2017.

Wyporska-Frankiewicz J., Egzekucja zobowiązań podatkowych [w:] M. Sęk (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik dla Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego, t. 1, UŁ, Łódź 2014.

Wyporska-Frankiewicz J., Gwarancje ochrony zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Wyporska-Frankiewicz J., Biegły skarbowy a ochrona interesów zobowiązanego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] M. Królikowska-

-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne – problematyka prawna, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Żukowski L., Sawuła R., Postępowanie administracyjne, WSPAP-R, Przemyśl–Rzeszów 2012.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism