Determining the tax base for non-building structures in real estate tax in the light of the relationship between tax law and the balance sheet accounts regulations

Paweł Majka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.019

Abstrakt


Ustalanie podstawy opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości w świetle związków prawa podatkowego z prawem bilansowym. Przedmiotem opracowania jest analiza regulacji prawnych dotyczących podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli w sytuacji dokonywania wyłącznie amortyzacji bilansowej środków trwałych będących budowlami oraz skapitalizowania kosztów pośrednich w wartości początkowej środka trwałego budowli, będącej przedmiotem opodatkowania. Autor przeprowadził analizę w kontekście związków łączących prawo podatkowe z prawem bilansowym. Na tle tych związków z interpretacją przepisów dotyczących opodatkowania budowli powstają bowiem problemy związane z niejednoznacznymi wynikami wykładni oraz potrzebą poszukiwania znaczenia pojęć w innych gałęziach prawa. Przeprowadzona analiza doprowadziła do wniosku, że przepisy regulujące podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości w zakresie budowli, podobnie jak pozostałe regulacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, cechuje niejednoznaczna treść przepisów wymagająca zmian legislacyjnych.


Słowa kluczowe


podatek od nieruchomości; podstawa opodatkowania; budowla; amortyzacja; środki trwałe; wartość początkowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2016.

Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Łunarski O., Majka P., Morawski W. (ed.), Wantoch-Rekowski J., Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Komentarz. Linie interpretacyjne, Wolters Kluwer Pol-ska, Warszawa 2013.

Brzezicki T., Lasiński-Sulecki K., Morawski W. (ed.), Wantoch-Rekowski J., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2009.

Brzeziński B. (ed.), Filipczyk H., Kalinowski M. (ed.), Lasiński-Sulecki K., Ma-sternak M., Morawski W., Nita A., Olesińska A. (ed.), Orłowski J., Prejs E., Pustuł J., Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2015.

Brzeziński B., Dębowska-Romanowska T., Kalinowski M., Wójtowicz W. (ed.), Prawo finansowe, C.H. Beck, Warszawa 1997.

Brzeziński B., Informacja i dokumentacja w prawie podatkowym [in:] B. Brzeziński (ed.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2009.

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, To-ruń 2017.

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2003.

Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2013.

Gajl N., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Harasimowicz J., Finanse i prawo finansowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1988.

Kurowski L., Wstęp do nauki prawa finansowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Majka P., Podstawa opodatkowania budowli w podatku od nieruchomości – problem rodzaju podstawy opodatkowania [in:] B. Kucia-Guściora, M. Munnich, A. Zdunek, R. Zieliński (ed.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Granice opodatkowania, Wydawnictwo KUL, Lu-blin 2019.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, TNOiK, Toruń 2002.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.

Morawski W., Podstawa opodatkowaniu budowli będącej częścią środka trwałego – między wartością rynkową a wartością początkową środka trwałe-go, „Przegląd Podatkowy” 2014, No 6, pp. 16–23.

Ostrowski K., Prawo finansowe. Zarys ogólny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Radzikowski K., Ciąg dalszy sporów o definicję budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości – casus elektrowni wiatrowych, „Zeszyty Naukowe Naczelnego Sadu Administracyjnego” 2017, No 5, pp. 37–60.

Weralski M., Finanse publiczne i prawo finansowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Lexis Nexis, Warszawa 2008.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism