Guarantees of independence of the Supreme Audit Institutions of the EU Member States – a comparative legal analysis

Maciej Serowaniec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.017

Abstrakt


Gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE – analiza prawnoporównawcza. W świetle standardów Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) podstawowe zasady funkcjonowania najwyższego organu kontroli powinny być określone w konstytucji, która stanowi gwarancję ich stabilności. W tym zakresie postuluje się, aby przepisy konstytucyjne określały podstawowe zasady funkcjonowania najwyższych organów kontroli, w tym m.in. procedurę jego ustanowienia, procedurę powoływania i odwoływania prezesów i członków danej instytucji, podstawowe uprawnienia oraz obowiązki kontrolne, obowiązki sprawozdawcze, a także instytucjonalne gwarancje niezależności funkcjonalnej i organizacyjnej organu. Niniejszy artykuł ma na celu analizę regulacji konstytucyjnych państw członkowskich UE gwarantujących niezależność najwyższych organów kontroli.

Słowa kluczowe


najwyższe organy kontroli; niezależność najwyższych organów kontroli; pań-stwa członkowskie UE; kontrola państwowa, INTOSAI

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Allen R., Tomassi D., Managing Public Expenditure. A Reference Book for Tran-sition Countries, OECD, SIGMA, Paryż 2001.

Goldsworthy D., Governance and Supreme Audit Institutions Reflections from the UK National Audit Office, National Audit Office, Londyn 2016.

Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions, OECD Publishing 2015, https://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20SAI%20Good%20Practice%20Note.pdf (access on-line: 14.05.2019).

Magnet J., Classification des institutions superieurs de controle financier, „Revue Francaise de Finances Publiques” 1991, No 36, p. 12.

Mazur J., Główne rodzaje najwyższych organów kontroli, „Kontrola Państwowa” 2009, No 6, pp. 28–45.

Serowaniec M., Instytucjonalne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli państwowej [in:] M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-

-Rogatka (eds.), Potentia non est nisi da bonum: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu, TNOiK, Toruń 2018.

Serowaniec M., Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli państw członkowskich UE, TNOiK, Toruń 2018.

Serowaniec M., The Polish Supreme Audit Office in the Light of International Standards of Organization and Operation of State Audit Institutions, „Przegląd Konstytucyjny” 2019, No 1, pp. 68–82.

Sieklucka M., Status najwyższych organów kontroli krajów Unii Europejskiej w świetle postanowień Deklaracji z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych, „Kontrola Państwowa” 2008, No 2, pp. 25–42.

Sierpowska I., Funkcje kontroli państwowej. Studium prawno-porównawcze, Kolonia Limited, Wrocław 2003.

Stapenhurst R., Titsworth J., Features and Functions of Supreme Audit Institutions, The World Bank, PREM Note No 59, October 2001.

Witkowski Z., Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian 1989–2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism