Rektyfikacja decyzji podatkowych i jej tryby

Ireneusz Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.014

Abstrakt


Przedmiotem publikacji są zagadnienia dotyczące rektyfikacji decyzji podatkowych oraz analiza jej trybów, tj. uzupełnienia, sprostowania oraz „wykładni” jej treści. Pamiętać także należy, że czynności rektyfikacyjne stosuje się odpowiednio do postanowień. Autor wielokrotnie podkreśla w opracowaniu, że tryby rektyfikacji decyzji podatkowych, ustanowione w art. 213–215 Ordynacji podatkowej, przewidziane są do usuwania nieistotnych wadliwości i nie mogą nigdy doprowadzić do wyeliminowania rozstrzygnięć władczych z obrotu prawnego w przeciwieństwie do trybów usuwania wad istotnych, np. uchylenia decyzji lub też stwierdzenia jej nieważności.

Słowa kluczowe


rektyfikacja; postępowanie podatkowe; decyzja podatkowa; uzupełnienie; sprostowanie; wykładnia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Adamiak B., Komentarz do art. 113 k.p.a. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Legalis/el.

Adamiak B., Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1988, nr 922, Prawo CLIII, s. 7–13.

Adamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym 2014, Lex/el.

Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009.

Borkowski J., Adamiak B., Komentarz do art. 213 O.p. [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Unimex, Wrocław 2017.

Borkowski J., Krawczyk A., Rektyfikacja rozstrzygnięć (sprostowanie, uzupełnienie, wyjaśnienie treści) [w:] R. Hauser (red.), Z. Niewiadomski (red.), A. Wróbel (red.), Prawo procesowe administracyjne. System prawa administracyjnego 2017, Legalis/el.

Brzeziński B. (red.), Kalinowski M. (red.), Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2017.

Brzeziński B., Kalinowski M., Masternak M., Olesińska A., J. Orłowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, tom II, TNOiK, Toruń 2007.

Chróścielewski W., Uzupełnienie, sprostowanie i wykładnia decyzji [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Wolters Kluwer, Warsza-wa 2018.

Chróścielewski W., Zmiany w zakresie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie w 2011 r., „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2011, nr 4, s. 9–25.

Chróścielewski W., Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji, „Państwo i Prawo” 2017, nr 5, s. 54–68.

Dańczak P., Glosa do wyroku NSA z dnia 13 czerwca 2007 r., I GSK 1771/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 3, s. 32–33.

Dowgier R., Etel L., Pahl B., Popławski M., Leksykon podatków i opłat lokalnych 2010, Lex/el.

Dyl M., Komentarz do art. 111 k.p.a. [w:] M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Lega-lis/el.

Dyl M., Komentarz do art. 111 k.p.a. [w:] R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Legalis/el.

Dyl M., Komentarz do art. 113 k.p.a. [w:] M. Wierzbowski (red.), A. Wiktorowska (red.), Kodeks…, Legalis/el.

Dzwonkowski H., Komentarz do art. 215 O.p. [w:] H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz 2003, Lex/el.

Dzwonkowski H., Kurzac M., Komentarz do art. 215 O.p. [w:] H. Dzwonkowski (red.) Ordynacja 2018…, Legalis/el.

Dzwonkowski H., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, Legalis/el.

Felcenloben D., Rektyfikacja decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości, „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 12, s. 50–55.

Gapski M.P., Brak lub błędne pouczenie co do terminu zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym ogólnym oraz podatkowym [w:] M. Kasiński (red.), M. Stahl (red.), K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym 2015, Lex/el.

Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz 1996, Lex/el.

Kabat A., Komentarz do art. 213 O.p. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, Kabat A., Niezgódka-Medek M., Rudowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2017, Lex/el.

Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2017, Lega-lis/el.

Klonowski K., Komentarz do art. 111 k.p.a. [w:] H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2015, Lex/el.

Klonowski K., Komentarz do art. 113 k.p.a. [w:] H. Knysiak-Molczyk (red.), Kodeks…, Lex/el.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego 2014, Lex/el.

Kmiecik Z.R., Skutki braku lub niepełności wymaganych elementów decyzji administracyjnej, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 6, s. 30–43.

Knapik A., Rektyfikacja decyzji administracyjnej, „Jurysta” 2011, nr 2, s. 7–10.

Knapik A., Rektyfikacja decyzji podatkowej, „Biuletyn Skarbowy” 2012, nr 4, s. 5–9.

Korzeniowska-Polak A., Uzupełnienie albo sprostowanie decyzji wydanej w postępowaniu administracyjnym ogólnym, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 11, s. 61–74.

Kurzac M., Dzwonkowski H., Komentarz do art. 213 O.p. [w:] H. Dzwonkowski, (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz 2018, Legalis/el.

Majchrzak B., Tryby rektyfikacji decyzji [w:] Z. Cieślak (red.), Postępowanie administracyjne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Martysz Cz., Komentarz do art. 113 k.p.a. [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 2010, Lex/el.

Melezini A. (red.), Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Moraczewski B., Komentarz do art. 111 k.p.a. [w:] L. Klat-Wertelecka (red.), A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, ODDK, Gdańsk 2012.

Ofiarski Z., Prawo podatkowe 2006, Lex/el.

Olesińska A., Polskie prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2012.

Owczarek M., Rektyfikacja decyzji administracyjnej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, „Administracja. Teoria–Dydaktyka–Praktyka” 2012, nr 1, s. 107–127.

Radzikowski K., Skutki procesowe wadliwości uzasadnienia decyzji administracyjnej, „Glosa” 2004, nr 9, s. 36–41.

Sawuła R., Rozstrzygnięcia i ich kontrola w postępowaniu podatkowym [w:] L. Żukowski, R. Sawuła, Postępowanie administracyjne, WSPAP-R, Przemyśl–Rzeszów 2012.

Starościak J., Komentarz do art. 103 k.p.a. [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty. Wzory i Formularze, WP, Warszawa 1970.

Wróbel A., Komentarz do art. 113 k.p.a. [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego 2016, Lex/el.

Ziembiński Z., Teoria prawa, PWN, Warszawa 1978.

Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, TNOiK, Toruń 1998.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, WP, Warszawa 1996.

Znamiec A., Sposoby zakończenia postępowania podatkowego, „Casus” 2009, nr 2, s. 30–39.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism