Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (II FSK 1525/16)

Artur Janicki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.010

Abstrakt


W niniejszym opracowaniu autor krytycznie ocenia stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawione w wyroku z dnia 6 czerwca 2018 r. (II FSK 1525/16), który dotyczył ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn. W glosowanym orzeczeniu sąd stwierdził, że podstawa opodatkowania zmniejsza się, gdy obdarowany wykonuje polecenie darczyńcy, niezależnie od tego, czy korzyść z wykonania polecenia odnosi osoba trzecia, czy sam obdarowany. Autor dokonuje analizy odpowiednich przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn z uwzględnieniem poglądów doktryny i orzecznictwa.

Słowa kluczowe


podatek od spadków i darowizn; podstawa opodatkowania; darowizna; polece-nie darczyńcy; wykładnia przepisów prawa podatkowego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiarz S., Mariański A., Nykiel W., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Babiarz S., Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Bieniek G. (red.), Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, wyd. 10, LexisNexis, Warszawa 2011.

Bogucki S., Cudak A., Pietrasz P., Stachurski W., Winiarski K., Wrzesińska-Nowacka A., Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2015.

Borszowski P., Musiał K.J., Nita A., Stelmaszczyk K., Wantoch-Rekowski J., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Brzeszczyńska S., Podatek od spadków i darowizn 2009, C.H.Beck, Warszawa 2009.

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2008.

Chustecka K., Krawczyk I., Kurasz M., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2008.

Ciszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2014.

Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, wyd. 11, LexisNexis, Warszawa 2009.

Etel L., Liszewski G., Zmiany w konstrukcji podatku od spadków i darowizn, „Przegląd Podatkowy” 2006, nr 12, s. 19–23.

Goettel A., Długi i ciężary jako czynniki kształtujące zakres zobowiązania podatkowego [w:] M. Goettel, M. Lemonnier (red.), Instytucje prawa cywilne-go w konstrukcji prawnej podatków, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Krukowski A., Liszewski G., Smoleń P., Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, Wiedza i Praktyka. Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H.Beck, Warszawa 2016.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.

Ofiarski Z., Ustawa o podatku od spadków i darowizn, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.

Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 12, C.H.Beck, Warszawa 2017.

Smoleń P., Kształtowanie obciążenia w podatku od spadków i darowizn, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.

Styczyński R., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism