Charakter prawny opłaty planistycznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przed wejściem w życie ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. i po nim

Anna Miernik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.009

Abstrakt


Celem niniejszej publikacji jest prezentacja zagadnienia charakteru prawnego opłaty planistycznej oraz ewentualnego stosowania do jej wymiaru przepisów Ordynacji podatkowej. Przedmiotowe rozważania oparte są o analizę orzecznictwa sądów administracyjnych zarówno przed wejściem w życie ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak i po tym momencie. Przed wejściem w życie wspomnianej ustawy dominował w orzecznictwie pogląd, wedle którego opłata planistyczna nie jest podatkiem, stanowi natomiast niepodatkową należność budżetu gminy, do której zastosowania nie mają przepisy Ordynacji podatkowej. Podstawę takiego stanowiska upatrywano głównie w tym, iż w ocenie sądów administracyjnych opłata ta nie mogła być uznana za podatek w rozumieniu art. 6 Ordynacji podatkowej i nie była ustalana przez organy podatkowe. Kontrowersje wokół charakteru prawnego opłaty planistycznej nie ustały także po wejściu w życie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. i to pomimo faktu zamieszczenia w jej przepisach instytucji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Niemniej jednak uzasadnione wydaje się twierdzenie, że w orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym najnowszym, wiodącym jest pogląd, zgodnie z którym opłata planistyczna to niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publicznoprawnym, do której na podstawie art. 67 ustawy o finansach publicznych stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Przy czym to ostatnie budzi w judykaturze kontrowersje, zwłaszcza wobec braku tej opłaty w katalogu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym z art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Słowa kluczowe


opłata planistyczna; stosowanie Ordynacji podatkowej; niepodatkowe należności budżetowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzezicki T., Morawski W., Stosowanie Ordynacji podatkowej do świadczeń publicznoprawnych uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [w:] G. Liszewski (red.), Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne, Temida 2, Białystok 2010.

Brzeziński B., Wstęp do nauki prawa podatkowego, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2003.

Czaja-Hliniak I., Prawnofinansowa instytucja dopłat jako forma pozapodatkowych danin publicznych, Wydawnictwo „SPES”, Kraków 2006.

Etel L., Renta planistyczna i opłata adiacencka jako niepodatkowe należności budżetowe [w:] G. Liszewski (red.), Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne, Temida 2, Białystok 2010.

Huchla A., Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową [w:] R. Mastalski (red. nauk.), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław 2001.

Kleszczewski K. [w:] H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

Kucia-Guściora B. [w:] P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2014.

Miernik A., Problematyka podstawy prawnej postępowania w sprawie zwrotu dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2016, nr 4, s. 83–95, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2016.024.

Niezgódka-Medek M. [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.

Pietrasz P., Suwaj R., Procedura wymierzenia opłaty planistycznej [w:] G. Li-szewski (red.), Opłaty samorządowe w Polsce – problemy praktyczne, Temida 2, Białystok 2010.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism