Ne bis in idem in the tax process

Damian Czudek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.006

Abstrakt


Zasada ne bis in idem w sprawach podatkowych. Artykuł skupia się na analizie stosowania zasady ne bis in idem w sprawach podatkowych. Koncentruje się zatem przede wszystkim na zbadaniu natury okresowych kar pieniężnych, które zostały określone w czeskim prawie podatkowym. Wyroki czeskiego Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka doprowadziły bowiem ostatnio do sytuacji, w której zaczęło pojawiać się więcej pytań niż odpowiedzi dotyczących kluczowych zagadnień będących przedmiotem analizy w tym artykule. Stąd też ta publikacja koncentruje się w szczególności na analizie decyzji wydanych przez te sądy, co stanowić będzie podstawę do podstawie podjęcie próby zdefiniowania podstaw teoretycznych związanych ze stosowaniem zasady ne bis in idem w kontekście okresowych kar pieniężnych nakładanych przez administrację podatkową.


Słowa kluczowe


Ne bis in idem; okresowa kara pieniężna; kary; podatki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Hendrych, D., Fiala, J., Právnický slovník [Law Dictionary]. 3rd ed., C.H. Beck, Prague 2009.

Jelínek J. et al., Trestní právo procesní. [Criminal procedural law], 5th ed., Leges, Prague 2018.

Radvan, M. Zásada ne bis in idem v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby [The ne bis in idem principle in the case of a crime of tax, charges and similar obligatory payments cuts], “Státní zastupitelství”, vol. 13, No 4, pp. 33-40.

Štencel, V. Uplatňování zásady ne bis in idem ve správním trestání na základě článku 54 Schengenské prováděcí úmluvy, [Application of the ne bis in idem principle in administrative penalties under Article 54 of the Schengen Implementing Convention] [in:] “Správní právo” [online], http://www.mvcr.cz/ clanek/uplatnovani-zasady-ne-bis-in-idem-ve-spravnim-trestani-na-zaklade-clanku-54-schengenske-provadeci-umluvy.aspx (access on-line: 2.08.2018).

Štrejtová, K. Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky pro české trestní řízení [“Ne bis in idem” principle by the European Court of Human Rights and its consequences for Czech criminal proceedings] [in:] “Právní proctor” [online], https://www.pravniprostor.cz/ clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro- lidska-prava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni (acces on-line: 29.07.2018).
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism