The right of municipalities to differentiate market charge rates as an implementation of the local tax policy in Poland

Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.004

Abstrakt


Prawo gminy do różnicowania stawek opłaty targowej jako realizacja lokalnej polityki podatkowej w Polsce. Gminy w Polsce w zakresie przyznanego władztwa podatkowego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w ustawie. W obecnym stanie prawnym przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie różnicują stawki opłaty targowej ani też nie wskazują kryteriów, które stanowiłyby jasne przesłanki do różnicowania. W związku z tym powstają wątpliwości w przedmiocie dopuszczalności oraz granic różnicowania stawek opłaty targowej na różnych targowiskach na terenie danej gminy czy też w zakresie formy dokonywania sprzedaży. Celem opracowania jest ustalenie kryteriów dopuszczalności różnicowania stawek opłaty targowej przez radę gminy (w szczególności na różnych targowiskach położonych na terenie gminy) oraz wskazanie granic ustalania wysokości obciążenia publicznoprawnego. Autorzy wyodrębniają kryteria, które pozwalają gminom na różnicowanie stawek opłaty targowej, oraz analizują problem zakazu różnicowania stawek opłaty targowej ze względu na kryterium podmiotowe. Badana problematyka została przez autorów zestawiona z tezami wynikającymi z aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Słowa kluczowe


opłata targowa; różnicowanie stawek opłaty targowej; stawka opłaty targowej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Borszowski P., Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.

Borszowski P., Stelmaszczyk K., Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, poda-tek leśny. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, TNOiK, Toruń 2017.

Dudar G., Etel L., Presnarowicz S., Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Po-datek leśny. Komentarz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.

Etel L., O potrzebie zmian w lokalnym prawie podatkowym – cz. 1, „Finanse Komunalne” 2011, No 11, pp. 5–19.

Etel L., Dowgier R., Podatki i opłaty lokalne. Czas na zmiany, Temida 2 przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013.

Etel L., Popławski M., Uchwała w sprawie opłaty targowej a pomoc publiczna, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2009, No 2, pp. 25–29.

Filipiak B. Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2015, No 76, vol. 1, Szczecin 2015, pp. 221–230, DOI:10.18276/FRFU.2015.76/1-19.

Gawrońska K. [in:] L. Etel (ed.), Opłaty lokalne – komentarz, Taxpress, Warszawa 2016.

Gomułowicz A., Aspekty ustrojowe opodatkowania [in:] T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (eds), Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 1999.

Liszewski G. [in:] C. Kosikowski, J.M. Salachna (eds), Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Majka P. [in:] W. Morawski (ed.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2016.

Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2018.

Morawski W., Wantoch-Rekowski J., Komentarz do art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [in:] W. Morawski (ed.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, ODDK, Gdańsk 2013.

Olesińska A., Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2004.

Pahl B., Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Pahl B., Granice różnicowania stawek opłaty targowej przez radę gminy, „Finanse Komunalne” 2016, No 7–8, pp. 78–84.

Popławski M. [in:] L. Etel (ed.), Opłaty lokalne – komentarz, Taxpress, Warszawa 2016.

Popławski M. (ed.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w gminach, Temida 2 przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Popławski M., Uchwały podatkowe w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych, Taxpress, Warszawa 2011.

Serowaniec M. [in:] Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (ed.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, Toruń 2015.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism