Legal definitions in tax law serving to limit the area of vagueness (remarks against the background of the anti-avoidance clause)

Paweł Borszowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2019.002

Abstrakt


Definicje legalne w prawie podatkowym służące ograniczeniu obszaru nieostrości (uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania). Poszukiwanie rozwiązań normatywnych przynajmniej w pewnym stopniu służących ograniczeniu dynamiki zmian przepisów prawa podatkowego jest jednym z istotnych zadań doktryny prawa podatkowego. W ten nurt wpisuje się korzystanie przez ustawodawcę zarówno ze środków techniki prawodawczej zapewniających elastyczność przepisów prawa podatkowego, jak również z definicji legalnych. Przy czym posługiwanie się jednym ze specyficznych rozwiązań normatywnych można ocenić jako powiązanie tych dwóch środków techniki prawodawczej. Chodzi o definicje legalne służące ograniczeniu obszaru nieostrości. Ustawodawca podatkowy posługuje się tymi definicjami, jednakże ich kształt normatywny, a także umiejscowienie w przepisach oraz instytucji prawnej nie prowadzą do takich rezultatów, jakie można byłoby oczekiwać, biorąc pod uwagę determinanty ich tworzenia. Stąd też w artykule poddano szczegółowym badaniom determinanty tworzenia definicji legalnych służących ograniczeniu obszaru nieostrości. Jednocześnie odniesiono je do definicji legalnych służących ograniczeniu nieostrości, które normodawca użył w przepisach określających definicję legalną sztucznego sposobu działania. Konstrukcja przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania oparta jest na tego rodzaju definicjach. Stąd też zbadanie tych unormowań z punktu widzenia postulowanych determinantów jest istotne, biorąc pod uwagę nie tylko specyfikę klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, ale także sytuację podatnika.

Słowa kluczowe


definicja legalna; ograniczenie obszaru nieostrości; determinanty tworzenia definicji legalnych; definicja legalna sztucznego sposobu działania

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Borszowski P., Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Choduń A., A. Gomułowicz, Skoczylas A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Münnich M., Nieostre zwroty ocenne w polskim prawie podatkowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
ISSN 2300-9853 (print)
ISSN 2353-7086 (online)

Partnerzy platformy czasopism